Zgodovina zavoda

Zgodovina Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (ZDM) sega dobrih 56 let nazaj.

Dne 19.12.1956 je takratni Občinski ljudski odbor Maribor-Center sprejel sklep o ustanovitvi ZD Maribor. Zdravstveni dom je pričel z delom dne 01.01.1957. 

S tem so se v Mariboru začele v praksi izvajati ideje dr. Andrije ŠTAMPARJA, ki je že kmalu po koncu prve svetovne vojne trdil, da:

  • nacionalno zdravje in njegovo utrjevanje ni monopol zdravnikov, ampak se morajo z njim ukvarjati vsi,
  • se lahko z zdravljenjem posameznika doseže veliko, vendar le socialna terapija privede do pravih uspehov,
  • zdravnik ne sme biti ekonomsko odvisen od bolnikov, ker ga to ovira pri reševanju bistvenih nalog,
  • pri izvajanju zdravstvenega varstva ne sme biti razlike med revnimi in bogatimi,
  • je zdravstvo potrebno organizirati tako, da bo zdravnik iskal bolnika in ne nasprotno,
  • je delovno področje zdravnika kraj, kjer ljudje živijo in ne laboratorij in ordinacije,
  • je zdravstveno varstvo ekonomska in ne samo humanitarna dejavnost.

 

Leta 1957 je bila ukinjena privatna zdravstvena praksa. To in močan gospodarski razvoj mesta in okolice je povzročilo pritisk prebivalstva na javno osnovno zdravstveno službo, ki se je do tedaj razvijala nepovezano. 

Dolgo so strokovni razlogi narekovali potrebo po združitvi celotne osnovne zdravstvene službe. Šele aprila leta 1967 sprejet zakon o organizaciji zdravstvene službe je sprožil njeno dokončno integracijo. K ZDM se je priključilo 18 do tedaj samostojnih zdravstvenih zavodov, med njimi vse obratne ambulante in reševalna služba. 

Vzporedno z združevanjem enot je ZDM razvijal tudi njihovo dejavnost ter pospeševal strokovni dvig. Med prvimi v tedanji Jugoslaviji je uvajal dispanzersko metodo dela praktično v vso svojo dejavnost. Organiziral je tudi zdravljenje in zdravstveno nego bolnikov na domu. Ustanovil je več dispanzerjev in specialističnih ambulantnih dejavnosti, pri čemer se je s specialistično strokovno pridobitvijo najbolj obogatila zobozdravstvena služba. 

Zaradi svoje visoke strokovnosti je mariborski Zdravstveni dom tudi učna baza. Za dijake Srednje zdravstvene šole Maribor je ZDM učna baza že od leta 1966 dalje. Od ustanovitve Višje zdravstvene šole, ki se je kasneje preoblikovala v Visoko zdravstveno šolo v Mariboru je ZDM učna baza tudi za študente zdravstvene nege ter za študente Medicinske fakultete Univerze v Mariboru in Univerze v Ljubljani. 

ZDM je tudi sedež Kolaborativnega centra Svetovne zdravstvene organizacije za primarno zdravstveno nego. Tudi to dejstvo je dokaz, da je zdravstveni dom ustanova, ki v celoti izpeljuje funkcijo organizacije in izvajanje popolnega primarnega zdravstvenega varstva. 

Od meseca februarja 2006 je ZDM vpisan v register znanstveno raziskovalnih organizacij pri Agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. 

V zdravstveni dejavnosti obdelujemo toliko različnih podatkov v tako velikem obsegu in oblikujemo ali uporabljamo toliko različnih relevantnih informacij, da brez računalniške podpore ne gre več. Organiziran, načrtovan in dejanski začetek računalniške podpore zdravstvenemu informacijskemu sistemu sega v leto 1985. Danes v vseh naših dejavnostih uporabljamo računalniško opremo. Računalniki pa podpirajo tudi delo z modernimi medicinskimi aparaturami, pedagoško in tudi znanstveno raziskovalno dejavnost. 

Javni zavod Zdravstveni dom Maribor je danes strokovno visoko razvita zdravstvena institucija.

 

Zgodovina Službe za zdravstveno varstvo predšolskih otrok

Več: ...
 

Zgodovina Službe za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine

Več: ...