Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor je neprofiten javni zavod, vključen v javno zdravstveno mrežo. Izvajamo storitve osnovnega zdravstvenega varstva tako s preventivnega, kot s kurativnega področja. 

S celovitim pristopom do zdravja usmerjamo naše paciente na pot, ki vodi do zdravega, zadovoljnega in zmeraj daljšega življenja posameznika. Dispanzerski način dela, skrb za naše paciente, strokovno izpopolnjevanje, obveščanje in osveščanje javnosti, razvoj novih storitev zdravstvenega varstva, povezovanje z drugimi zdravstvenimi ustanovami doma in po svetu so naša vodila pri vsakodnevnem delu. 

Izvajanje storitev zdravstvenega varstva je organizirano v sedmih organizacijskih enotah:

 

Vse organizacijske enote so strokovno in organizacijsko neodvisne, le odločitve o načrtovanju, financiranju in kadrovski politiki sprejema vrhnji management zavoda. Zdravstveni dom Maribor vodita direktor zavoda Izr. prof. dr., prim. Jernej Završnik, dr. med. spec., svetnik in strokovni direktor  prim. Danilo Maurič, dr. med., spec.

Organizacijske enote vodijo zdravniki z ustrezno medicinsko specializacijo, organizacijsko enoto Patronažno varstvo vodi medicinska sestra specialistka patronažne zdravstvene nege.