Služba za pravno kadrovske zadeve


V okviru Službe za pravno kadrovske zadeve delujejo naslednja področja:
 
•    kadrovsko področje, ki je namenjeno pripravi pogodb o zaposlitvi, pripravništvu, specializacijah, študiju ob delu, napredovanju zaposlenih, ažuriranju podatkov zaposlenih, evidentiranju delovnega časa za delavce Uprave, izvajanju postopkov v zvezi s pravilno izvedbo arhiviranja in rokovanja z dokumentarnim gradivom. 
•    pravno področje skrbi za urejanje statusnih zadev, izdelavo internih splošnih aktov in organizacijskih predpisov, dajanju mnenj s področja delovanja zavoda, informiranju zaposlenih z aktualnimi zakonskimi novostmi, sodelovanju s sodišči, poslovnimi partnerji in drugimi zunanjimi institucijami ter skrb za varstvo osebnih podatkov.
•    področje varstva pacientovih pravic, vodenje pritožbenih postopkov po Zakonu o varstvu pacientovih pravic, vodenje evidenc v zvezi z nasiljem na delovnem mestu in evidenc prijavljenih daril, vodenje postopkov v zvezi z izvajanjem mobinga na delovnem mestu.

Lokacija prostorov službe:
Ulica talcev 9, 3. nadstropje in Ulica talcev 5, 1. Nadstropje

•    Vodja službe:
Mihela GOSTENČNIK, univ. dipl. prav.
tel.: 02 22 86 296
e-pošta: mihela.gostencnik@zd-mb.si

•    Strokovni sodelavec:
Redy PETROVIČ MIHELIČ, mag. prav.
tel.: 02 22 86 287
e-pošta: redy.petrovic@zd-mb.si
    
•    Strokovna sodelavka
Tea LEŠNIK, mag. prav.
tel.: 02/ 62 01 763
e-pošta: tea.lesnik@zd-mb.si 

Pisarna za varstvo pacientovih pravic:
•    Strokovna sodelavka
Mihela Gostenčnik, univ. dipl. prav.
Tel.: 02 22 86 365
e-pošta: pisarna.pp@zd-mb.si

Arhiv:
Vladimir PLATEIS
tel.: 02 22 86 298  
e-pošta: vladimir.plateis@zd-mb.si     
e-pošta: arhiv@zd-mb.si