Lokacija prostorov službe:
Ulica talcev 9, 3. nadstropje

Vodja službe:
Erntruda MARKUŠ, mag. ekon. in posl. ved
tel.: 02 22 86 268
Gsm: 051 394 268
e-pošta: erna.markus@zd-mb.sianalitika@zd-mb.si

Analitik koordinator:
Zdenka HLADE, ekon.
tel.: 02 22 86 269
e-pošta: zdenka.hlade@zd-mb.si

Analitik:
Milena HLEVNJAK
tel: 02 22 86 269
e-pošta: milena.hlevnjak@zd-mb.si

Strokovna sodelavka
Daniela ATELŠEK, univ.dipl.ekon.
tel: 02 22 86 269
e-pošta: daniela.atelsek@zd-mb.si

 

Služba za načrtovanje in analize

Ena izmed glavnih nalog Službe za načrtovanje in analize je zagotovitev finančnih sredstev, načrtovanih v pogodbi o izvajanju programov zdravstvenih storitev, sklenjeni med Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca Maribor in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ter priprava strokovnih podlag za pogajanja in sklepanje pogodbe o programu dela med njima. Zavod se financira na osnovi te pogodbe, ki se vsako leto znova sklene med Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca Maribor in ZZZS, zato sta zanj visoka strokovnost in usposobljenost kadra v Službi za načrtovanje in analize izrednega pomena. Za kakovostno delo so potrebni velika zanesljivost in natančnost, nenehno izobraževanje in skrb za strokovnost celotnega kadra v službi.  

 

Cilji Službe za načrtovanje in analize

so pravočasno posredovati vsa potrebna, natančna in kakovostna poročila ter informacije tako zunanjim kot notranjim uporabnikom in vodstvu zavoda ter s tem omogočiti realizacijo načrtovanega prihodka in pozitivno poslovanje zavoda ter ne nazadnje z zagotavljanjem zadostnega obsega in vrst zdravstvenih programov prispevati k zadovoljstvu naših pacientov in zaposlenih.
 

Dejavnosti Službe za načrtovanje in analize:

 • priprava podlag za sklepanje pogodbe z ZZZS,
 • spremljanje in posredovanje urnikov dela nosilcev programov ZZZS,
 • priprava programov dela za posamezne organizacijske enote, 
 • priprava delovnih normativov po nosilcih programov, 
 • spremljanje realizacije delovnega programa po dejavnostih in posameznih nosilcih,
 • priprava finančnih načrtov,
 • izdelava razdelilnika in razporeditev prihodka ZZZS po organizacijskih enotah, 
 • spremljanje poračuna ZZZS,
 • priprava obdobnih rezultatov poslovanja po organizacijskih enotah,
 • priprava poslovnega dela letnega poročila v povezavi z realizacijo delovnega programa,
 • mesečna in obdobna priprava poročil realizacije delovnega programa,
 • izdelava statističnih poročil za potrebe Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ),
 • spremljanje in obračunavanje izplačil nadstandardnih in samoplačniških zdravstvenih storitev,
 • kakovostna in pravočasna priprava vseh podatkov in informacij, ki jih vodstvo potrebuje pri vodenju in odločanju,
 • vodenje politike določanja cen in normativov dela pogodbenim izvajalcem zdravstvenih storitev,  
 • spremljanje čakalnih dob po izvajalcih in dejavnostih v zavodu.Poglavitni cilji Službe za načrtovanje in analize:

 • izdelava in posredovanje zahtevanih poročil Ministrstvu za zdravje, Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, občinam in ostalim uporabnikom,
 • spremljanje e-gradiv in okrožnic ZZZS ter navodil za beleženje, ki vplivajo na poslovanje in realizacijo pogodbe, ter posredovanje pomembnih informacij vodstvom organizacijskih enot,
 • izdelava raznih analiz, kalkulacij, anket, 
 • spremljanje glavarine v osnovni zdravstveni dejavnosti,
 • spremljanje stroškov porabe po organizacijskih enotah,
 • izdelava poročil o stanju kadra in kadrovskih analiz glede na standarde in pogodbo z ZZZS,
 • primerjava podatkov našega zdravstvenega informacijskega sistema s podatki na ZZZS ter ugotavljanje in analiza vzrokov odstopanj, 
 • vodenje stroškovnih mest in delovišč,
 • izdelava izida poslovanja zavoda po organizacijskih enotah in službah,
 • izdelava plana strokovnih izobraževanj,
 • izdelava cenikov zdravstvenih storitev,
 • spremljanje nadzorov s strani ZZZS in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja,
 • sodelovanje s programsko hišo za ZIS pri beleženju programov,
 • pridobivanje novih programov zdravstvenih storitev in prestrukturiranje obstoječih glede na potrebe in kadrovske zmožnosti,
 • drugo.