Služba za informatiko

Razvojni IKT (informacijsko komunikacijska tehnologija) projekti predvidevajo odločne korake v smeri učinkovite informatizacije delovnih mest in procesov. V kratkem času je potrebno premagati veliko tehnološko zaostalost na področju informacijske tehnologije, kar bo pripomoglo k dvigu učinkovitosti in kvalitete dela zaposlenih ter zavoda v celoti.

Informatizacija pomembnih poslovnih procesov bo zagotovila uporabniku prijazne informacijske rešitve, učinkovito izvajanje delovnih opravil in doseganje zastavljenih ciljev, vodstvu zavoda pa sprotno spremljanje realizacije načrtovanih programov in učinkovito ukrepanje. Visok nivo informatizacije poslovanja bo pripomogel k dolgoročni uspešnosti in stabilnosti zavoda, ki je (mora biti) v interesu vseh zaposlenih, vodstva zavoda, njegovih ustanoviteljev in nenazadnje tudi uporabnikov storitev osnovnega zdravstvenega varstva, saj bo pripomogel k večji dostopnosti in kvaliteti storitev zdravstvenega varstva, s tem pa tudi k višji kvaliteti življenja prebivalcev naše regije.

Vodja službe:

Janko Petek, dipl. inž. rač. in inf.
tel: 02 22 86 439
GSM: 051 394 439
e-pošta: janko.petek@zd-mb.si

Cilji in pričakovani učinki na področju IKT

Cilji:

 • izgradnja informacijske in komunikacijske infrastrukture
 • razvoj in sprejem varnostne politike zavoda
 • vzpostavitev centralnega nadzornega sistema, varnostne politike in rešitev za povečanje informacijske in podatkovne varnosti
 • posodobitev obstoječih in nabava sodobnih informacijskih rešitev
 • integracija informacijskih rešitev
 • centralizacija podatkovnih baz
 • lastni razvoj informacijskih rešitev
 • razvoj in nakup rešitev za elektronsko poslovanje (interno, eksterno)
 • sodelovanje v skupnih razvojnih IT projektih 
 • sodelovanje v nacionalnih IT razvojnih projektih na področju zdravstvenega varstva 
 • vzpostavitev lastne, sodobno opremljene računalniške učilnice
 • izobraževanje uporabnikov in skrbnikov informacijskih rešitev.

 

Pričakovani učinki:

 • standardizacija – sprejem IT in organizacijskih standardov
 • zanesljive, učinkovite, varne, uporabnikom prijazne informacijske rešitve
 • dostopnost informacijskih rešitev in podatkov, ne glede na čas ali lokacijo uporabnika
 • visok nivo varnosti informacijskih sistemov in podatkov
 • centralno upravljanje informacijske tehnologije in rešitev
 • učinkovite statistično - analitične rešitve za spremljanje učinkovitosti in realizacije načrtovanega programa ter podporo odločanju
 • strokovno usposobljeni uporabniki in skrbniki (informatiki) informacijskih rešitev
 • učinkovita tehnična podpora – proaktivno ukrepanje
 • učinkovita interna in eksterna komunikacija
 • znižanje skupnih stroškov lastništva informacijske tehnologije
 • racionalizacija in znižanje stroškov poslovanja.

 

Nova vloga IKT in njenih skrbnikov

V kolikor se racionalizaciji, reorganizaciji in informatizaciji poslovnih procesov ne posveča dovolj pozornosti, hitro pride do izraza izjava spoštovanega profesorja dr. Štefana Kajzerja, ki je že pred mnogo leti dejal: “Organizacije, ki so pred uvedbo računalnikov delale slabo, bodo z uvedbo računalnikov to delale še hitreje.”

Tega se zavedamo tudi v našem zavodu, zato si prizadevamo informatikom in informacijski tehnologiji dodeliti novo, pomembnejšo vlogo.

Od informatikov pričakujemo, da poznajo delovne procese, ki jih želimo informatizirati, da znajo komunicirati z uporabniki programskih rešitev, da znajo uporabnikove želje (zahteve) ustrezno zapisati in spremeniti (sami ali v sodelovanju z zunanjimi izvajalci) v delujoče programske rešitve, da poznajo razvojne metodologije in orodja, sodobne podatkovne baze, da znajo razvijati in vzdrževati manjše programske rešitve in podobno. Skratka, od informatikov pričakujemo aktivno vlogo v procesu razvoja in vzdrževanja programskih rešitev ter učinkovito tehnično podporo uporabnikom IS in interes po stalnem strokovnem izobraževanju ter napredovanju.

Informatiki moramo poleg poglobljenih znanj s področja IKT poznati tudi sodobne metodologije na področjih:

 • organizacije poslovnega sistema,
 • projektnega vodenja,
 • preurejanja organizacije,
 • dokumentiranja in modeliranja sistema,
 • sistemov kakovosti in
 • ocenjevanja poslovne odličnosti.

 

Tudi poznavanje psihologije, komunikologije ter tehnik javnega nastopanja nam ne sme biti tuje, saj je dobra komunikacija z uporabniki informacijskih rešitev osnovni pogoj za dobro timsko delo, ki se odraža v uporabnih, uporabniku prijaznih in učinkovitih programskih rešitvah.

Danes se uporabniki informacijskih rešitev vse bolj zavedajo pomena, vloge in možnosti, ki jih prinašajo sodobne IKT, zato na svojem delovnem mestu pričakujejo takšne informacijske rešitve, ki so jim v pomoč in podporo pri izvajanju zahtevnih delovnih procesov. Z naraščanjem osveščenosti uporabnikov IKT se spreminjata tudi profil in zahtevnost delovnega mesta na področju računalništva, informatike in komunikacij. Službe za informatiko vse bolj postajajo štabne službe vodstva zavoda, ki enakopravno sodelujejo v razvojnih projektih ter načrtovanju kratko in dolgoročnih poslovnih ciljev.

 

Predstavitev službe

Delo v Službi za informatiko je razdeljeno na naslednje oddelke oz. področja:

 • Področje sistemski inženiring (sistemi, omrežja, telefonija)

 

Oddelek za sistemski inženiring pokriva naloge na področju načrtovanja nabave ter vzdrževanja sistemske strojne in programske opreme zavoda, načrtovanja in upravljanja informacijske infrastrukture, varovanju podatkov in sistemov, tehnične pomoči in svetovanja uporabnikom IKT tehnologije.

Primarni cilj tega oddelka je izgradnja celovite in centralno upravljive informacijske infrastrukture, ki bo povezala vse enote našega zavoda v enotno informacijsko komunikacijsko omrežje. Omrežje mora omogočati hiter pretok informacij, dostop do programskih rešitev ne glede na čas ali lokacijo uporabnika le-teh ter učinkovito elektronsko informiranje zaposlenih. Upoštevanje svetovnih in nacionalnih standardov bo omogočilo varno vključitev naše informacijske infrastrukture v globalno državno informacijsko infrastrukturo zaradi nujnosti medsebojnega elektronskega poslovanja različnih nivojev zdravstvenega varstva, zdravstvenih zavarovalnic in drugih zainteresiranih družb.

Kontaktna oseba:
Janko Petek, dipl. inž. rač. in inf.
tel. številke: 228 64 39 (int. 439), 051 394 439
e-pošta: janko.petek@zd-mb.si

 

 • Oddelka za poslovni in zdravstveni informacijski sistem  (poslovni in zdravstveni informacijski sistemi)

 

Oddelka skrbita za načrtovanje nabave in posodobitev kompleksnih informacijskih rešitev (poslovni informacijski sistem, zdravstveni informacijski sistem, specifične programske rešitve, …), izobraževanje, svetovanje in tehnično pomoč uporabnikom informacijskih rešitev. Sodeluje s programskimi hišami pri pripravi programskih zahtev, uvajanju programskih nadgradenj in odpravljanju programskih napak, ki se pokažejo med uporabo programskih rešitev.

Načrtovanje programskih zahtev je podrejeno poslovnim ciljem in potrebam zavoda po informacijski podpori. Primarni cilj tega oddelka je izgradnja varnega, zanesljivega in integriranega informacijskega sistema zavoda in centralne baze podatkov. Uporabljene rešitve morajo upoštevati svetovne in nacionalne standarde ter omogočiti za uporabnika enostavno, a varno izmenjavo podatkov med različnimi nivoji zdravstvenega varstva, poslovnimi partnerji ter drugimi zainteresiranimi poslovnimi subjekti.

Kontaktni osebi:
ZIS: Katja Weissenstein, dipl. inž. rač . in inf.
tel.: 228 65 83 (int. 583)
e-pošta: katja.weissenstein@zd-mb.si

PIS: Marko Hršak, inž. inf.
tel.: 228 62 53 (int. 253)
GSM: 051 394 272
e-pošta: marko.hrsak@zd-mb.si

 

 • Področje za razvoj in vzdrževanje informacijskih rešitev (razvoj spletnih portalov in rešitev, podatkovnih skladišč in analitično-statističnih sistemov za podporo spremljanju poslovanja in odločanja).

 

Primarna naloga tega oddelka je razvoj in vzdrževanje manjših, specifičnih programskih rešitev, namenjenih spremljanju rezultatov dela ter učinkovitemu odločanju.

V prihodnosti načrtujemo kadrovsko in strokovno rast tega oddelka, saj pokriva strateško področje načrtovanja in upravljanja poslovnih procesov s specifičnimi programskimi orodji in rešitvami, namenjenih obvladovanju velikih količin podatkov in zagotavljanju pravočasnih informacij za učinkovito odločanje.

Kontaktna oseba:
mag. Anton Zorman
tel.: 228 62 32 (int. 232)
e-pošta: anton.zorman@zd-mb.si

 

Zaradi učinkovite organizacije tehnične pomoči ter strokovnega svetovanja uporabnikom informacijsko komunikacijske tehnologije in rešitev v nadaljevanju navajam kontaktne podatke, ki omogočajo centralno evidentiranje in sledljivost prijave napak ali vseh s področjem informatike in komunikacij povezanih dogodkov od nastanka do uspešne realizacije zahtev uporabnikov.

Prijava napak:
Kontaktni podatki za prijavo napak na sistemski strojni in programski opremi, telefonskih priključkih, aplikativni programski opremi:

tel. številka: 228 65 34 (interna 534)

 

Prijava razvojnih zahtev:
Kontaktni podatki za sporočanje razvojnih potreb, nabavo računalniške opreme in nadgradnje aplikativnih rešitev izključno v pisni obliki (zahtevnice, dopisi) ali elektronski obliki (e-pošta):

Janko Petek, dipl. inž. rač. in inf.
Vodja službe za informatiko
e-pošta: janko.petek@zd-mb.si