Kordinator za kakovost

Ulica talcev 9, Maribor

Tamara LUBI, dipl.m.s., univ. dipl. org.
tel.:  02 22 86 455
GSM: 051 394 238
e-pošta: tamara.lubi@zd-mb.si

 

Referat za kakovost koordinira vse aktivnosti v zvezi z notranjimi presojami in skrbi za pripravo dokumentov sistema vodenja kakovosti. Notranje presoje izvajajo certificirani notranji presojevalci sistema vodenja kakovosti. 

S sistemom notranjih presoj vodstvo Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor nadzira sistem vodenja kakovosti in njegovo skladnost s poslovnimi cilji. V primeru odstopanj poiščemo vzroke in sprožimo aktivnosti. Notranje presoje izvajamo na osnovi letnega programa notranjih presoj, ki upošteva pomembnost procesov in ugotovitve predhodnih presoj. Presoje izvajajo presojevalne skupine, ki so sestavljene po načelu neodvisnosti od področja presoje. Notranji presojevalci se strokovno izpopolnjujejo na zunanjih tečajih z ustreznim preverjanjem znanja in potrdilom. Presojevalci so za svoje delo neposredno odgovorni direktorju in koordinatorju za kakovost. O presoji organizator notranje presoje izdela poročilo z rezultati presoje, ki omogočajo vodstvu Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor pregled nad presojanim delom sistema vodenja kakovosti. Poročilo vsebuje tudi predloge za potrebno korektivno ali preventivno ukrepanje.