Računovodsko finančna služba 

Ulica talcev 9, Maribor

Računovodsko finančna služba je organizirana v upravi Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor in izvaja vsa računovodsko finančna opravila za organizacijske enote in upravo. Pripravlja računovodsko finančna poročila za notranje in zunanje uporabnike informacij. Kot del informacijskega sistema zavoda zagotavlja podatke in informacije za potrebe izvajalskih in odločevalnih funkcij.

Delovanje računovodsko finančne službe temelji na Zakonu o javnih financah, Zakonu o računovodstvu, Slovenskih računovodskih standardih, Kodeksu računovodskih načel, davčnih zakonih in predpisih, plačnih zakonih in predpisih ter kolektivnih pogodbah; zakonih in predpisih plačilnega prometa ter druge zakonodaje računovodsko finančnega področja.

Organiziranost:

Pomočnik direktorja za računovodstvo, ekonomiko in analize ter javna naročila

Marko TURČIN, univ. dipl. ekon.
tel.:  02 22 86 250
fax:  02 22 86 586
e-pošta: marko.turcin@zd-mb.si

 

Vodja Računovodsko finančne službe

Marko PLANINŠEC, univ. dipl. ekon.
tel.: 02 22 86 271
e-pošta: marko.planinsec@zd-mb.si

 

Oddelek računovodstva

obsega: vodenje glavne knjige,naložb, knjigovodstvo materialov, saldakonte kupcev in dobaviteljev, fakturiranje, stroškovno knjigovodenje , izdelovanje računovodskih poročil.

Lokacija: IV. nadstropje, Ulice talcev 9

Vodja računovodstva:
Vlasta MARKO
tel.: 02 22 86 252
e-pošta: vlasta.marko@zd-mb.si

Fakturni oddelek
tel.: 02 22 86 251
e-pošta: fakturni@zd-mb.si

 

Finančni oddelek

pripravlja operativne finančne načrte, spremlja likvidnost zavoda, vodi evidence zadolževanja in vezave finančnih sredstev, vrši izterjavo, svetuje načine zavarovanja terjatev, sodeluje pri pripravi letnih finančnih načrtov.

Lokacija: IV. nadstropje, Ulice talcev 9

tel.: 02 22 86 282
fax: 02 22 86 586
e-pošta: nejc.vugrinec@zd-mb.si

 

Oddelek obračuna plač, drugih prejemkov in blagajne

obračunava plače in druge prejemke, nadomestila stroškov,  odtegljaje, izstavlja potrdila o plačah, vodi gotovinsko poslovanje

Lokacija: I. nadstropje, Ulice talcev 9

Vodja oddelka obračuna plač:
Jelka ZAVRŠNIK
tel.: 02 22 86 254, 02 22 86 234
fax: 02 22 86 210
e-pošta: jelka.zavrsnik@zd-mb.si

Blagajničarka:
Anita POZVEK
tel.: 02 22 86 556
fax: 02 22 86 210
e-pošta: anita.pozvek@zd-mb.si