Notranji revizor

Ulica talcev 9, Maribor

Vodja službe:
Črtomir RUTAR, univ. dipl. ekon.
tel.: 02 22 86 395
e-pošta: crtomir.rutar@zd-mb.si

Notranji revizor zavodu pomaga dosegati zastavljene cilje s spodbujanjem premišljenega, urejenega načina presojanja in izboljševanja uspešnosti obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in upravljanja s tveganji. To doseže z dajanjem neodvisnih in nepristranskih zagotovil ter z opravljanjem svetovalne dejavnosti.

Namen notranjega revidiranja je dajanje zagotovil in svetovanje nanašajoč se na:

  • vzpostavljenost in delovanje notranjega kontrolnega sistema na področju, ki je predmet notranje revizije,
  • zakonitost, racionalnost, pravilnost, urejenost in ažurnost poslovanja,
  • varovanje sredstev in premoženja zavoda,racionalnost in učinkovitost poslovnih procesov,
  • racionalnost, učinkovitost, zanesljivost in primernost informacijskega sistema,
  • nadzor nad uresničevanjem zakonskih in drugih predpisov ter veljavnih navodil, ki se nanašajo na poslovanje zavoda,
  • ekonomičnost in učinkovitost porabe sredstev,
  • poenotenje in racionalnost delovnih postopkov,
  • odpravljanje nepravilnosti, pomanjkljivosti in zlorab pri poslovanju.

Izvajanje aktivnosti notranjega revizorja poteka v skladu z zahtevami zakonodajnega okvira notranjega nadzora javnih financ ter v skladu z Usmeritvami za državno notranje revidiranje.

Pri opravljanju dejavnosti deluje v skladu s standardi notranjega revidiranja ter kodeksom poklicne etike notranjih revizorjev. Temeljni akt predstavlja listina o delovanju. Dolžnosti in pravice notranjega revizorja ter dolžnosti zaposlenih, s katerimi se srečuje pri opravljanju revizijskih pregledov, so opredeljene v Pravilniku o delovanju notranjega revizorja zdravstvenega doma. Redne revizijske preglede opravlja na podlagi letnega načrta dela, ki ga potrdi glavni direktor zavoda. Letni načrt dela sestavi na podlagi opravljene revizijske analize tveganosti, ki je na vpogled vsakemu delavcu zavoda.

Notranji revizor skrbi za razvoj in izvedbo postopkov notranjega revidiranja in svetovanja. Razvija in vzdržuje program zagotavljanja in izboljševanja kakovosti, ki zajema opredelitev meril in kazalnikov za ocenjevanje kakovosti opravljenega delovanja notranje revizije.

Notranji revizor izvaja v skladu z odločitvijo vodstva zavoda tudi notranje revizijske posle za druge zavode. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor je v skladu s statutom registriran za izvajanje revizijskih storitev v okviru t.i. tržne dejavnosti. V primeru sprejema notranje revizijskega posla se z naročnikom sklene pogodba v zvezi z izvedbo revizijskega posla. Pred načrtovano izvedbo notranje revizijskega posla za druge zavode, notranji revizor oceni tveganje, ki izhaja iz morebitnega nedoseganja načrta revizijskih nalog opredeljenih v letnem načrtu notranje revizije.