VZPOSTAVITEV NOTRANJE PRIJAVNE POTI V ZDRAVSTVENEM DOMU DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

 

 1. ZAKON O ZAŠČITI PRIJAVITELJEV

 

Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/2023, v nadaljevanju: ZZPri) z namenom zaščite javnega interesa določa načine in postopke za prijavo kršitev predpisov, za katere so posamezniki izvedeli v delovnem okolju in njihovo obravnavo ter zaščito posameznikov, ki prijavijo ali javno razkrijejo informacije o kršitvi. ZZPri določa tudi pristojnosti Komisije za preprečevanje korupcije ter zaščitne in podporne ukrepe zaradi preprečitve ali odprave povračilnih ukrepov.

ZZPri se uporablja za prijavo kršitev predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji. ZZPri se ne uporablja, kadar se uporablja zakon, ki ureja kazenski postopek in zakon, ki ureja varstvo tajnih podatkov, razen če ZZPri določa drugače.

 

 1. PRIJAVITELJ IN POGOJI ZA ZAŠČITO

 

Prijavitelj ali prijaviteljica (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj) je fizična oseba, ki prijavi ali javno razkrije informacije o kršitvi, pridobljene v svojem delovnem okolju. Prijavitelj je do zaščite po ZZPri upravičen, če je na podlagi utemeljenih razlogov menil, da so bile prijavljene informacije o kršitvah ob prijavi resnične, in je podal notranjo prijavo v skladu z 8. členom ZZPri, zunanjo prijavo v skladu s 13. členom ZZPri ali javno razkril informacije o kršitvah v skladu z 18. členom ZZPri.

Prijavitelj do zaščite po ZZPri ni upravičen, če je prijavo podal dve leti ali več po prenehanju kršitve. Do zaščite po ZZPri so upravičeni tudi posredniki in povezane osebe, če je verjetno, da so ali bi lahko bili zaradi povezanosti s prijaviteljem zoper njih uvedeni povračilni ukrepi. Do zaščite po ZZPri je upravičen tudi prijavitelj, ki je prijavo podal anonimno, pa je bila kasneje njegova identiteta razkrita.

Osebe, ki prijavijo informacije o kršitvah, ki spadajo na področje uporabe Direktive 2019/1937/EU, ustreznim institucijam, organom, uradom ali agencijam Evropske unije, so upravičene do zaščite po ZZPri pod enakimi pogoji kot osebe, ki podajo zunanjo prijavo.

Prijavitelj, ki je naznanil kaznivo dejanje policiji ali državnemu tožilstvu, je upravičen do zaščite v skladu z določbami od 19. do 25. člena ZZPri; podporne ukrepe in pomoč pri uveljavljanju zaščitnih ukrepov pa nudi Komisija za preprečevanje korupcije.

Prijavitelj poda informacijo o kršitvi z uporabo notranje poti za prijavo, razen kadar ZZPri določa drugače.

 

 1. VZPOSTAVITEV NOTRANJE POTI ZA PRIJAVO

 

Notranja pot za prijavo v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor (v nadaljevanju: Zavod) se vzpostavi tako, da se določi poseben elektronski naslov in telefonsko številko ali druge kontaktne podatke za prejem prijav, ukrepe za preprečitev razkritja identitete prijavitelja in da se imenuje zaupnika. Določi se tak postopek obravnave prijave, ki omogoča popolnost, celovitost in zaupnost informacij ter nepooblaščenim osebam Zavoda prepreči dostop do vsebine prijav, podatkov o prijavitelju in o osebah, ki jih prijava zadeva.

Zavod sprejme notranji akt, v katerem opiše notranjo pot za prijavo in opredeli zlasti:

 1. zaupnika, način prejema in evidentiranja prijav;
 2. elektronski naslov, telefonsko številko ali druge kontaktne podatke za prejem prijav;
 3. postopek prejema notranje prijave in njene obravnave;
 4. ukrepe za preprečitev dostopa nepooblaščenim osebam do informacij o prijavitelju in drugih vsebin iz evidence prijav;
 5. obveščanje notranjih organizacijskih enot, odgovornih za odpravo kršitve, način seznanitve vodstva o obravnavi prijave;
 6. način informiranja zaposlenih in drugih oseb v delovnem okolju Zavoda o vsebinah iz petnajstega odstavka ZZPri.

Zavod zagotovi enostavno in pregledno dostopne informacije o načinu uporabe notranjih poti za prijavo in o notranjem aktu. Prav tako zagotovi informacije o postopkih za zunanjo prijavo organom za zunanjo prijavo in kadar je ustrezno, institucijam, organom, uradom ali agencijam Evropske unije.

 

 1. ZAUPNIK ZA SPREJEM IN OBRAVNAVO PRIJAV

 

 Mihela GOSTENČNIK, univ. dipl. prav.

 • tel. : 02/ 22 86 365
 • ​e-pošta: zaupnik@zd-mb.si

Lokacija: Ulica talcev 5, I. nadstropje, 2000 Maribor

 

 1. PRIJAVA IN KONTAKTNI PODATKI

 

Prijave se podajo praviloma na obrazcu iz Priloge 2 in obrazcu iz Priloge 3 Pravilnika o vzpostavitvi notranje poti za prijavo in se sprejemajo na spodaj navedene načine:

 • Po e-pošti na naslov: zaupnik@zd-mb.si;
 • Na telefonski številki: 02 2286 365;
 • Na naslovu: ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, s pripisom »V roke zaupniku za notranjo prijavo«;
 • Osebno pri zaupniku na naslovu: Ulica talcev 5, I. nadstropje, 2000 Maribor.

 

 1. PREDHODNI PREIZKUS PRIJAVE

 

Zaupnik prijavo preizkusi tako, da preveri, ali so izpolnjene predpostavke iz 5. člena ZZPri. V zvezi s tem v roku 7 dni izpolni kontrolni seznam iz Priloge 1 Pravilnika o vzpostavitvi notranje poti za prijavo. Kadar predpostavke niso  podane, zaupnik zavrže obravnavo prijave in prijavitelju v 7 dneh od prejema sporoči, da prijave ne bo sprejel v obravnavo.

Kadar so podane vse predpostavke, zaupnik prijavitelju v 7 dneh od prejema sporoči, da je prijavo sprejel v obravnavo. Obvestilo se pošlje na naslov ali način, ki ga je navedel prijavitelj, tudi če gre za anonimno prijavo.

Kadar je že ob sprejemu ustne prijave očitno, da prijave ni mogoče obravnavati v postopku obravnave notranje prijave, lahko zaupnik prijavitelja usmeri na ustrezno pot za zunanjo prijavo ali na drug ustrezen postopek. V takem primeru do prijave, niti do postopka obravnave ne pride.

 

 1. OBRAVNAVA NOTRANJE PRIJAVE

 

Zaupnik obravnava prijavo skrbno, zaupno in samostojno ter pri tem ni vezan na navodila v posamezni zadevi. Zaupnik zlasti od prijavitelja in osebe, na katero se prijava nanaša, pridobi informacije, ki so potrebne za oblikovanje predlogov ukrepov, ki so usmerjeni v prenehanje kršitve, odpravo posledic kršitve ali preprečevanje prihodnje kršitve.

Zaupnik ukrene, kar je potrebno za prenehanje kršitve. Če za prenehanje kršitve ali odpravo posledic kršitve ni pristojen, s prijavo in predlogi ukrepov iz prejšnjega odstavka seznani osebe ali notranje organizacijske enote, ki so odgovorne za odpravo kršitve.

Zaupnik praviloma obravnava prijave po vrstnem redu prejema. Zavod lahko v notranjem aktu iz štirinajstega odstavka 9. člena ZZPri določi tudi prednostno obravnavo prijav glede na težo posledice kršitve.

Zaupnik konča obravnavo prijave v treh mesecih od njenega prejema s poročilom, v katerem navede, ali in iz katerih razlogov je prijava neutemeljena. Če je prijava utemeljena, v poročilu navede zlasti predlagane in izvedene ukrepe za prenehanje kršitve, odpravo posledic kršitve ali preprečevanje prihodnje kršitve, svoje ugotovitve o uspešnosti izvedbe predlaganih ukrepov ter morebitne predlagane in izvedene ukrepe za zaščito prijavitelja.

Zaupnik ob upoštevanju zaščite identitete prijavitelja z ugotovitvami iz poročila seznani vodstvo Zavoda. Zaupnik ob koncu obravnave prijave, najpozneje pa v treh mesecih od prejema prijave prijavitelja obvesti o utemeljenosti prijave, predlaganih in izvedenih ukrepih, izidu postopka, oziroma o stanju postopka z notranjo prijavo, če postopki za odpravo kršitev po treh mesecih še niso končani. Ustno obvestilo se evidentira z zaznamkom v evidenci prijav.

Zaupnik postopa v skladu s prejšnjim odstavkom tudi v primeru anonimne prijave, če je prijavitelj opredelil, kam naj se pošlje obvestilo iz prejšnjega odstavka.

V postopku z notranjo prijavo se določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, ne uporabljajo.

Do Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) lahko dostopate na naslednji povezavi:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0301/zakon-o-zasciti-prijaviteljev-zzpri

 

Do Pravilnika o vzpostavitvi notranje poti za prijavo in njegovih prilog lahko dostopate na naslednji povezavi:

PRAVILNIK O VZPOSTAVITVI NOTRANJE POTI ZA PRIJAVO

PRILOGA 1: KONTROLNI SEZNAM ZA PREDHODNI PREIZKUS PRIJAVE

PRILOGA 2: NOTRANJA PRIJAVA KRŠITVE PREDPISA V DELOVNEM OKOLJU PO ZZPri

PRILOGA 3: ZUNANJA PRIJAVA KRŠITVE PREDPISA V DELOVNEM OKOLJU PO ZZPri