POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV V ZDRAVSTVENEM DOMU DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

1. Namen politike varstva osebnih podatkov

Namen politike varstva osebnih podatkov je seznaniti paciente, uporabnike, sodelavce in zaposlene ter druge osebe (v nadaljevanju: posameznik), ki sodelujejo z Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca Maribor (v nadaljevanju: Zavod) o namenih in pravnih podlagah, varnostnih ukrepih ter pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja naš Zavod.

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z evropsko zakonodajo (Uredba (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba)) in veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07)) ter z internimi pravnimi akti, ki nam dajejo pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov. V sklopu internega pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov v Zavodu so vzpostavljene evidence obdelave, ki vsebujejo: naziv zbirke podatkov, upravljavca zbirke podatkov in njegov sedež, pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov, kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki, vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki, namen obdelave, rok hrambe, uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki, dejstva v zvezi z iznosom v tretje države, splošen opis zavarovanja, podatke o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig, podatke o pooblaščena osebi za varstvo osebnih podatkov ter navedbo pooblaščenega delavca Zavoda za obdelavo podatkov in vodenje zbirke.

Do Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov in njegovih prilog lahko dostopate na naslednjih povezavah:

- PRAVILNIK O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

   -  PRILOGA 1: EVIDENCA DEJAVNOSTI OBDELAVE

   -  PRILOGA 2: IZJAVA ZA VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV ZA ZAPOSLENE DELAVCE

   -  PRILOGA 3: IZJAVA ZA VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV (OSTALI)

   -  PRILOGA 4: KNJIGA EVIDENC O RAVNANJU Z OSEBNIMI PODATKI

Politika varstva osebnih podatkov vsebuje informacije za posameznike, na kak način naš Zavod kot upravljavec obdeluje osebne podatke, ki jih prejme od posameznika na osnovi pravnih podlag, ki jih opisujemo v nadaljevanju.

 

2. Upravljavec osebnih podatkov je:

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Ulica talcev 9, 2000 Maribor

www.zd-mb.si

e-pošta: info@zd-mb.si

telefon: +386 (0) 2 22 86 257

 

3. Pooblaščena oseba

V skladu s 37. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) objavljamo kontaktne podatke pooblaščene osebe za varstvo podatkov v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor:

Pooblaščena oseba: Redy Petrovič Mihelič, mag.prav.

E-naslov: redy.petrovic@zd-mb.si

Tel. št.: 02 22 86 287

 

4. Osebni podatki

Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

 

5. Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

Zavod zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

 • obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
 • obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
 • obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
 • obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
 • obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe.

Pri obdelavi so spoštovana klasična pravila o varnosti podatkov. Fizični dostop do podatkov je ustrezno zavarovan. V Zavodu velja politika čiste mize, da se prepreči vpogled nepooblaščene osebe do osebnih podatkov. Prostori so pod ključem, vanje lahko vstopajo le pooblaščene osebe. Delavci imajo podpisano izjavo o varovanju osebnih podatkov in poslovne skrivnosti.

5.1. Izpolnitev zakonske obveznosti oziroma opravljanje naloge v javnem interesu

S tem, ko ste deležni zdravstvenih storitev v našem Zavodu, lahko zavod na podlagi zakonskih določil obdeluje določene osebne podatke. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov so Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o pacientovih pravicah, Zakon o zdravniški službi, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter morebitni drugi relevantni predpisi, ki dovoljujejo zbiranje osebnih podatkov.

Zavod na podlagi zakonske obveznosti obdeluje predvsem naslednje vrste osebnih podatkov:

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, genogram, zakonski stan, izobrazba, poklic, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefon, diagnoza, datum stika, načrtovani stiki, številka zdravnika, terapija, napotitev, vzrok začasne dela nezmožnosti, vzrok smrti, zavarovalniški status, razlog obravnave, socialna anamneza družine, načrt zdravstvene nege in druge podatke na osnovi zakonodaje.

V omejenih primerih je v Zavodu možna obdelava osebnih podatkov tudi na osnovi javnega interesa.

5.2 Izvajanje pogodbe

V primeru, ko z Zavodom sklenete določeno pogodbo, ta predstavlja pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov. Vaše osebne podatke moramo obdelovati za sklenitev in izvajanje pogodbe. Če posameznik osebnih podatkov ne posreduje, Zavod ne more skleniti pogodbe, prav tako Zavod ne more izvesti storitve oziroma dostaviti blaga ali drugih produktov v skladu s sklenjeno pogodbo, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo.

5.3 Zakoniti interes

Zavod lahko pri izvajanju tržne dejavnosti osebne podatke obdeluje v omejenem obsegu tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si Zavod prizadeva. Slednje ni dopustno, kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa Zavoda vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo.

5.4 Obdelava na podlagi privolitve

V kolikor Zavod nima pravne podlage izkazane na osnovi zakona, opravljanja javne naloge, pogodbene obveznosti ali zakonitega interesa, sme posameznika zaprositi za privolitev. Tako lahko obdeluje določene osebne podatke posameznika tudi primeroma za naslednje namene, kadar posameznik poda za to soglasje:

 • ime in priimek ter naslov elektronske pošte za namen obveščanja in komunikacije,
 • davčna številka oziroma EMŠO za namene morebitne izvršbe v primeru neizpolnitve obveznosti,
 • fotografije, video posnetki in druge vsebine, ki se nanašajo na posameznika (npr. fotografije iz dogodkov) za namene dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih v zavodu;
 • druge namene, za katere se posameznik strinja s privolitvijo.

Posameznik, ki poda soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko le-to kadarkoli prekliče in zahteva prekinitev obdelave osebnih podatkov. Zahtevek poda po elektronski pošti na info@zd-mb.si, preko telefonske številke ali z redno pošto na naslov Zavoda.

5.5 Namen obdelave v primeru naročanja

 • Namen, za katerega se osebni podatki obdelujejo: naročanje pacientov na proste termine, naročilo listine ter medicinskih pripomočkov in pošiljanje sporočil zdravniku
 • Obdelovani osebni podatki: ZZZS številka zavarovanca, datum rojstva, ambulanta ter termin obiska oziroma čakalni seznam, storitev, na katero se naročajo, vrsta naročene listine, sporočilu zdravniku, obseg in obdobje izdaje bolniškega staleža, datum predvidenega pregleda pri specialistu in namen izdaje napotnice, zdravila, za katera je pacient zaprosil za izdajo,  elektronski naslov, telefonska številka
 • Uporabniki osebnih podatkov: izvajalci zdravstvenih storitev v izbrani ambulanti
 • Obdobje hrambe osebnih podatkov: ZZZS številka zavarovanca in datum rojstva se ne hranita, ostali podatki se posredujejo in varno shranijo na infrastrukturi zdravstvene institucije kot del zdravstvene kartoteke pacienta, kjer se hranijo v skladu z zakonodajo
 • Informacije o morebitnem prenosu podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo
 • Avtomatizirano sprejemanje odločitev vključno z oblikovanjem profilov: se ne uporablja

 

6. Hramba in izbris osebnih podatkov

Zavod bo hranil osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in obdelovani. V kolikor Zavod podatke obdeluje na podlagi zakona, jih bo zavod hranil za obdobje, ki ga predpisuje zakon.

Osebne podatke, ki jih Zavod obdeluje na osnovi pogodbenega odnosa s posameznikom, zavod hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe.

Tiste osebne podatke, ki jih Zavod obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika ali zakonitega interesa, bo Zavod hranil do preklica privolitve ali do zahteve do izbrisa podatkov. Po prejemu preklica ali zahteve za izbris se podatki izbrišejo najkasneje v 15 dneh. Zavod lahko te podatke izbriše tudi pred preklicem, kadar je bil dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

Izjemoma lahko Zavod zavrne zahtevo za izbris iz razlogov iz Splošne uredbe, kot so našteti: uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja, izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave, razlogi javnega interesa na področju javnega zdravja, nameni arhiviranja v javnem interesu, znanstveno ali zgodovinsko raziskovalni nameni ali statistični nameni, izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov.

Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

 

7. Pogodbena obdelava osebnih podatkov in iznos podatkov

Zavod lahko za posamezne obdelave osebnih podatkov na osnovi pogodbe o pogodbeni obdelavi zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu upravljavca, v mejah njegovega pooblastila, ki je zapisan v pogodbi oziroma drugem pravnem aktu in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje Zavod so predvsem vzdrževalci informacijskih sistemov. Zavod v nobenem primeru ne bo posredoval osebnih podatkov posameznika tretjim nepooblaščenim osebam.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil Zavoda in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za katerekoli druge namene.

Organizacija kot upravljavec in njeni zaposleni osebnih podatkov ne iznašajo izven države. Prav tako v Zavodu ne izvajamo profiliranja in ne sprejemanje odločitev avtomatizirano.

 

8. Piškotki

Spletna stran zavoda deluje s pomočjo t.i. piškotkov. Piškotek (angl. cookie) je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Uporabljajo se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani, pomagajo pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta, itd. S pomočjo piškotkov lahko torej ocenimo učinkovitost zasnove našega spletnega mesta.

Spletna stran zavoda uporablja naslednje piškotke :

Ime piškotka Čas trajanja Funkcija

Cookie

Stran

Namen

Trajanje/omejitev

ASP.NET Session Cookies

Zd-mb.si

Piškotni potrebni za normalno delovanje spletne strani

Aktivna seja

 

ASPXANONYMOUS

 

RequestVerificationToken

Dnn_isMobile

Zd-mb.si

Beleži, če uporabnik uporablja mobilno napravo

Aktivna seja

Language

Zd-mb.si

Beleži izbran jezik na strani

Aktivna seja

_gat, _gid, _ga

Google Analytics

Zbiranje analitike o uporabi strani

1 leto

Zdmbcookie

Zd-mb.si

Preverjanje, če je uporabnik dovolil neobvezne piškote (Google Analytics)

1 mesec

 

Shranjevanje in upravljanje piškotkov je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Brskalnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko tudi izbrišete, navodila najdete na spletnih straneh posameznega brskalnika.

 

9. Varovanje podatkov in točnost podatkov

Zavod skrbi za informacijsko varnost in varnost infrastrukture (prostorov in aplikativno sistemske programske opreme). Naši informacijski sistemi so med drugim zaščiteni s protivirusnimi programi in požarnim zidom. Uvedli smo ustrezne organizacijsko tehnične varnostne ukrepe, namenjene varstvu vaših osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkrivanjem ali dostopom ter pred drugimi nezakonitimi in nepooblaščenimi oblikami obdelave. V primeru posredovanja posebnih vrst osebnih podatkov, jih posredujemo v šifrirani obliki in zaščitene z geslom.

Sami ste odgovorni, da nam svoje osebne podatke posredujete varno in da so posredovani podatki točni in verodostojni. Trudili se bomo, da bodo vaši osebni podatki, ki jih obdelujemo, točni in po potrebi ažurirani, občasno se lahko na vas obrnemo za potrditev točnosti vaših osebnih podatkov.

V primeru, da pride do kršitve varstva osebnih podatkov in je s tem povzročeno veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, Zavod brez nepotrebnega odlašanja sporoči posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov. Posameznik bo seznanjen z vrsto kršitve in sanacijskimi ukrepi.

 

10. Pravice pacientov

Zakon o pacientovih pravicah določa pravice, ki jih ima pacient kot uporabnik zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev ter postopke uveljavljanja teh pravic, kadar so kršene. Zakon tudi določa s temi pravicami povezane dolžnosti, ki jih ima pacient.

Pravice pacientov, ki jih določa Zakon o pacientovih pravicah, so:

 • pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev;
 • pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi;
 • pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev;
 • pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe;
 • pravica do spoštovanja pacientovega časa;
 • pravica do obveščenosti in sodelovanja;
 • pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju;
 • pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje;
 • pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja;
 • pravica do drugega mnenja ;
 • pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo;
 • pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov;
 • pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic;
 • pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.

Pacient, ki meni, da je v postopku zdravstvene obravnave prišlo do kršitve pravic, ki jih ima po Zakonu o pacientovih pravicah, ima možnost zahtevati ustrezno obravnavo. V primeru, da želi posameznik uveljavljati katero koli od prej navedenih pravic, lahko pošlje zahtevek po elektronski pošti na pisarna.pp@zd-mb.si ali z redno pošto na naslov organizacije.

 

11. Pravice posameznika glede obdelave podatkov

V skladu s Splošno uredbo ima posameznik sledeče pravice iz varstva osebnih podatkov:

 • Zahtevate lahko informacije o tem, ali imamo osebne podatke o vas in, če je tako, katere podatke imamo ter na kakšni podlagi jih imamo in zakaj jih uporabljamo.
 • Zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov, kar vam omogoča, da prejmete kopijo osebnih podatkov, ki jih imamo o vas ter preverite, ali jih obdelujemo zakonito.
 • Na podlagi Zakona o pacientovih pravicah ima pacient pravico do vpogleda, prepisa, fotokopije lastne originalne zdravstvene dokumentacije. Ob prisotnosti zdravnika ali drugega zdravstvenega (so)delavca lahko pacient neovirano vpogleda in napravi prepis lastne zdravstvene dokumentacije, ki se nanaša nanj. Fotokopiranje ali drugo reprodukcijo lastne zdravstvene dokumentacije mora pacientu zagotoviti izvajalec zdravstvenih storitev.
 • Zahtevate popravke osebnih podatkov, kot je popravek nepopolnih ali netočnih osebnih podatkov.
 • Zahtevate izbris vaših osebnih podatkov, kadar ni razloga za nadaljnjo obdelavo oziroma kadar uveljavljate svojo pravico do ugovora glede nadaljnje obdelave.
 • Ugovarjate nadaljnji obdelavi osebnih podatkov, kjer se zanašamo na zakoniti poslovni interes (tudi v primeru zakonitega interesa tretje osebe), kadar obstajajo razlogi, povezani z vašim posebnim položajem; ne glede na določilo prejšnjega stavka imate pravico kadarkoli ugovarjati, če obdelujemo vaše osebne podatke za namene neposrednega trženja.
 • Zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, kar pomeni prekinitev obdelave osebnih podatkov o vas, na primer, če želite, da ugotovimo njihovo točnost ali preverimo razloge za njihovo nadaljnjo obdelavo.
 • Zahtevate prenos vaših osebnih podatkov v strukturirani elektronski obliki k drugemu upravljavcu, v kolikor je to mogoče in izvedljivo.
 • Prekličete privolitev oziroma soglasje, ki ste ga podali za zbiranje, obdelavo in prenos vaših osebnih podatkov za določen namen; po prejemu obvestila, da ste umaknili svojo privolitev, bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke za namene, ki ste jih prvotno sprejeli, razen če nimamo druge zakonite pravne podlage za to, da to storimo zakonito.

Če želite uveljavljati katero koli od prej navedenih pravic, pošljite zahtevek po elektronski pošti na redy.petrovic@zd-mb.si ali z redno pošto na naslov zavoda: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor.

Dostop do vaših osebnih podatkov in uveljavljene pravic je za vas brezplačno. Vendar pa lahko zaračunamo razumno plačilo, v kolikor je zahteva posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti če se ponavlja. V takšnem primeru lahko zahtevo tudi zavrnemo.

V primeru uveljavljanja pravic iz tega naslova bomo morda morali od vas zahtevati določene informacije, ki nam bodo pomagale pri potrditvi vaše identitete, kar je le varnostni ukrep, ki zagotavlja, da se osebni podatki ne razkrijejo nepooblaščenim osebam.

Rok za odločitev upravljavca je en mesec od prejema zahteve. Rok se konča s pretekom tistega dneva v naslednjem mesecu glede na mesec vložitve popolne zahteve, ki se po svoji številki ujema z dnem, ko je bila vložena popolna zahteva. Če naslednji mesec nima ustreznega števila dni, se rok izteče zadnji dan v naslednjem mesecu. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Upravljavec obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o vsakem takem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo.

Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova lahko uporabite tudi obrazec Informacijskega pooblaščenca, ki je dosegljiv na njihovi spletni strani. Povezava na: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/seznanitev-z-lastnimi-osebnimi-podatki

V primeru, da menite, da so vaše pravice kršene, se lahko za zaščito ali pomoč obrnete na nadzorni organ oz. na informacijskega pooblaščenca. Povezava na: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/klju%C4%8Dna-podro%C4%8Dja-uredbe/prijava-kr%C5%A1itev

Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, se lahko vedno obrnete na nas.

 

12. Objava sprememb

Vsaka sprememba naše politike o varstvu osebnih podatkov bo objavljena na naši spletni strani. Z uporabo spletne strani posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike varstva osebnih podatkov.