Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih – v Zdravstvenem domu Maribor

                                Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije               Evropska unija, Evropski socialni sklad

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


Opis:


Dveletni projekt predstavlja nadgradnjo obstoječih, razvoj in izvajanje preventivnih programov v primarnem zdravstvu in pripadajočih lokalnih skupnostih, ki so namenjeni otrokom in mladostnikom, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni zdravstveni ravni, kakor tudi vključevanje ranljivih oseb (migranti, brezdomci, starejši, uporabniki nedovoljenih drog, brezposelni, osebe s težavami v duševnem razvoju, Romi, osebe z negotovimi zaposlitvami, osebe z različnimi oblikami oviranosti) v preventivno zdravstveno varstvo ter modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju. V Mariboru in lokalni skupnosti predstavlja interdisciplinarni model zdravstveno preventivne obravnave v osnovnem zdravstvu, ki ga nameravamo v Zdravstvenem domu dr Adolfa Drolca Maribor (odslej ZD Maribor) realizirati v okviru operacije »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem sistemu in lokalnih skupnostih«, ki jo razpisuje Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. Prepričani smo, da je preventiva dolgoročno najboljša naložba, saj se najmanj tretjino kroničnih bolezni in težav lahko prepreči s preprostimi ukrepi in z zdravim življenjskim slogom. Pri tistih boleznih, ki jih ni mogoče preprečiti pa je posebej pomembno zgodnje odkrivanje. Osnovna pravica za vse je doseči najvišjo možno stopnjo zdravja skozi vsa obdobja življenja. Pri tem pa še posebej ciljamo na otroke, mladostnike in odrasle, zdravstvene delavce in deležnike v lokalnih skupnostih ter osebe, ki tvegajo socialno izključenost, starejše iz socialno ogroženih okolij in skupine prebivalstva z večjim tveganjem za kronične bolezni. Na sam projekt oziroma na izvajanje s projektom zadanih aktivnosti smo in bomo premestili zaposlene, ki del navedenih vsebin že sedaj izvajajo, jih poslali na ustrezna izobraževanja ter čimprej opolnomočili za podajanje predvidenih vsebin na geografskem področju, ki ga ZD Maribor pokriva, to je disperzija vsebin in veščin med približno 200.000 prebivalcev 12 občin ustanoviteljic oz. na področju približno 739 kvadratnih kilometrov. Navedeno bomo lahko izvedli s pomočjo že usposobljenih in v regiji prepoznanih promotork zdravja, promotork zdravstvene vzgoje ter preko razvejane mreže patronažnih sester. 
Naš namen je povezovanje aktivnosti vseh izvajalcev na področju krepitve zdravja, zdravega življenjskega sloga in preventive kroničnih bolezni ter zmanjševanje neenakosti v zdravju. Med najpomembnejše kronično nenalezljive bolezni na našem območju se uvrščajo bolezni srca in ožilja, rak, sladkorna bolezen, kronične pljučne bolezni in rak. Omenjene bolezni zmanjšujejo kakovost življenja obolelih in so najpogostejši vzrok umrljivosti. Ob izobraževanju se bomo osredotočali na dejstvo, da lahko pri posameznikih večje tveganje za razvoj kroničnih bolezni ugotovimo na podlagi prisotnosti tako imenovanih dejavnikov tveganja. To so nezdrava prehrana, telesna nedejavnost, prekomerna telesna teža in debelost, kajenje, škodljivo pitje alkohola, stres. Dejavnike tveganja je potrebno sistematično odkrivati in preprečevati. Pri tem bomo poskrbeli za odrasle, otroke in mladostnike, ranljive,tiste s posebnimi potrebami in starejše. Tak osmo ravnali že doslej, saj smo že povezani z mnogimi deležniki (priloženih je 30 pisem deležnikov) pa še v veliko večji meri odslej se bomo povezovali z deležniki iz lokalnega okolja – gospodarskimi subjekti, društvi, zvezami, nevladnimi organizacijami, občinami in mestnimi četrtmi z namenom promocije zdravja in izvajanja ciljno usmerjenih oz. ciljni populaciji prilagojenih delavnic z vsebinami, za katere je NIJZ podal usmeritve.

Vsebinski podsklopi:

  1. Vzpostavitev in delovanje novih struktur v ZD za podporo izvajanju integrirane preventive kroničnih bolezni in zmanjševanju neenakosti v zdravju 
  2. Vzpostavitev in delovanje CKZ 
  3. Izvajanje nadgradenj pri preventivnih pregledih otrok in mladostnikov 
  4. Izvajanje dodatnih preventivnih aktivnosti patronažne službe 
  5. Aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin 
  6. Vzpostavitev in delovanje struktur na ravni lokalne skupnosti po modelu skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju 

 

ZD Maribor se je zelo resno in uspešno lotil dela v ZVC, o čemer pričajo mnogi pozitivni odzivi vključeni deležnikov in javnosti. Z velikim veseljem se lotevamo konsolidacije oz. povezovanja in nadgradnje aktivnosti vseh izvajalcev na področju krepitve zdravja, zdravega življenjskega sloga in preventive kroničnih bolezni ter zmanjševanje neenakosti v zdravju v projektu CKZ. 

Od leta 2005 deluje v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Služba za promocijo zdravja in izobraževanje. Njen temeljni cilj je usmerjen v razvoj preventivnih in promocijskih ukrepov z namenom zmanjšanja obolevnosti in dejavnikov tveganja za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni. Aktivnosti Službe za promocijo zdravja in izobraževanje so usmerjene predvsem v izobraževanje, ozaveščanje in svetovanje v zvezi z zdravim načinom življenja ter v aktivno pomoč posameznikom pri ohranjanju zdravega načina življenja in tveganih življenjskih navadah. Sledimo priporočilom CINDI Slovenija. 


Leta 2015 se je Služba za promocijo zdravja in izobraževanje preimenovala v Zdravstveno vzgojni center Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor. Z zdravstveno-vzgojnimi delavnicami in projekti promocije zdravja, ki jih izvajamo, želimo pomagati pacientom, da razvijejo zdrav življenjski slog in samozadovoljstvo. So le osnovno pomagalo, da se pacienti seznanijo z zdravim načinom življenja in odločijo za spremembo. Težji del pa je na njih, saj morajo pri spremembi vztrajati in živeti zdravo. V letih 2014-2016 smo sodelovali s z mnogimi deležniki v lokalni skupnosti, v smeri skupnostnega pristopa, zmanjševanja kronično nenalezljivih bolezni ter ozaveščanja ljudi, da bodo zdravstveno vzgojno prosvetljeni in delovali v smislu promocije zdravja in zdravstvene vzgoje. Zdravstveno vzgojno delujemo tudi v šolah in vrtcih, kjer starše in otroke usmerjamo z zdravemu načinu življenja, predvsem zdravemu prehranjevanju in telesni dejavnosti. Z uvedbo novih programov v okviru CKZ bomo z delovanjem nadaljevali in vključili še individualni pristop. 


Dosedanji Zdravstveno vzgojni center Zdravstvenega doma Maribor (poslej Center za krepitev zdravja (CKZ), ZD Maribor), se redno povezuje z mediji (tiskanimi in vidnimi), ki jih smatra za pomem-bne deležnike povezovanja ljudi v lokalnih skupnostih. Z njimi dosegamo velike ciljne skupnosti, ki jih sicer ne bi, hkrati pa promoviramo svoje delo, promocijo zdravja in pomembnost zdravstvene vzgoje, kar je naša prihodnost. Ljudje nas na ta način prepoznavajo, predvsem pa je to najboljši način za pridobivanje ljudi v vse zdravstveno-vzgojne delavnice, predvsem pa psiho edukativne delavnice, ki so še vedno stigmatizirane

Sledimo sodobnim trendom, saj smo prisotni z aktualnimi informacijami, najavo dogodkov in promocijo vseh delavnic, tudi na Facebook-u, kjer imamo zelo obiskano stran, »Zdravstveno-vzgojni center«. Prav tako smo izdelali lastno zloženko, s katero se že 2 leti promoviramo v lokalni skupnosti. Z zadnjimi aktivnostmi dosežemo ljudi, ki bi jih sicer zelo težko in s tem vplivamo na njihovo zdravstveno vzgojno prosvetljenost in ozaveščenost.