Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami

                                Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije               Evropska unija, Evropski socialni sklad

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


Opis:

Namen javnega razpisa je zagotoviti celovito, multidisciplinarnoobravnavo otrok s posebnimi potrebami ter podporo otrokovemu razvoju in izboljšanje kvalitete življenja družine otroka s posebnimi potrebami.

Namen je tudi spodbuditi učinkovito, hitrejše in bolj fleksibilno nudenje celostne zgodnje pomoči družini in otroku s posebnimi potrebami.  Ključnega pomena je celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin, ki tvegajo socialno izključenost zaradi svojega neznačilnega / pomanjkljivega razvoja ali upočasnjenega razvoja oz. drugih okvar in zato potrebujejo celostno zgodnjo obravnavo. Predvideni so ukrepi za razvoj in nadgradnjo programov, ki bodo prispevali k preprečevanju zdrsa v revščino in socialno izključenost ter bodo zmanjševali neenakosti v zdravju. 


Ciljne skupine upravičencev:

  • otroci s posebnimi potrebami in njihove družine, 
  • strokovni delavci na področju zdravstva, šolstva/predšolske vzgoje, socialnega varstva in nevladnih organizacij,
  • laiki (nestrokovnjaki).

 

»Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev« (v nadaljevanju projekt)

Javni razpis/ Projekt za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (v nadaljevanju: ESS). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 9. »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe: 9.1. »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, specifičnega cilja: 9.1.3: »Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju« Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Javni razpis se bo izvajal kot instrument javni razpis za izbor operacij. Operacijo v okviru tega javnega razpisa predstavlja projekt izbranega prijavitelja.

POSREDNIŠKI ORGAN IN IZVAJALEC RAZPISA Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

1. PREDMET PROJEKTA

Predmet javnega razpisa/projekta je sofinanciranje programa celostne zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev strokovnih kompetenc strokovnih delavcev, ki delajo z njimi. Predvideni so ukrepi za razvoj in nadgradnjo programov, ki bodo prispevali k preprečevanju zdrsa v revščino in socialno izključenost ter bodo zmanjševali neenakosti v zdravju.  Opredelitev (celostne) zgodnje obravnave otrok: Zgodnja obravnava otrok v otroštvu je nabor služb/storitev za otroke od rojstva do obveznega vstopa v šolo in njihove družine, ki so jim na voljo na njihovo prošnjo v določenem obdobju otrokovega življenja ter pokrivajo vsakršne dejavnosti posebne pomoči z namenom, da se zagotovi in spodbudi otrokov osebni razvoj, okrepi zmogljivost same družine in spodbudi socialna vključenost družine in otroka (European Agency for Development in Special Needs Education, ).

Izvedbena faza projekta bo potekala z vzpostavitvijo in delovanjem multidisciplinarnih timov, ki bodo izvajali celostno zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin, in sicer predvidoma v obdobju 24 mesecev.

2. NAMEN PROJEKTA

Namen projekta je zagotoviti celovito, multidisciplinarno obravnavo otrok s posebnimi potrebami ter podporo otrokovemu razvoju in izboljšanje kvalitete življenja družine otroka s posebnimi potrebami. Namen je tudi spodbuditi učinkovito, hitrejše in bolj fleksibilno nudenje celostne zgodnje pomoči družini in otroku s posebnimi potrebami. 

Ključnega pomena je celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin, ki tvegajo socialno izključenost zaradi svojega neznačilnega/pomanjkljivega razvoja ali upočasnjenega razvoja oz. drugih okvar in zato potrebujejo celostno zgodnjo obravnavo. Predvideni so ukrepi za razvoj in nadgradnjo programov, ki bodo prispevali k preprečevanju zdrsa v revščino in socialno izključenost ter bodo zmanjševali neenakosti v zdravju. 

V Sloveniji se v okviru razvojnih ambulant, ki delujejo večinoma v okviru zdravstvenega varstva na primarni ravni, nudijo zgodnja obravnava in nadaljnja pomoč otroku z motnjami v razvoju, vendar ta pomoč ni celostna in ne vključuje pomoči družini, saj so v timu strokovnjakov v razvojnih ambulantah le strokovnjaki medicinske stroke. 

V projektu pa se je obstoječi tim v razvojni ambulanti dopolnil z dodatnimi strokovnjaki in tako se je vzpostavil t.i. multidisciplinarni tim, ki omogoča celosten pristop k obravnavi otrok in njihovih družin, ki so tako deležni obsežnejše in rednejše interdisciplinarne obravnave.

Z namenom izvajanja programa sta se v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija kadrovsko dopolnila dva obstoječa standardna tima razvojne ambulante (opredeljena v skladu s 34. členom ZD ZAS II/a Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2016 Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije), in sicer tako, da sta se oblikovala multidisciplinarni tim razvojne ambulante in vrtca/cev.

Multidisciplinarni tim strokovnjakov/članov (obstoječi in dopolnjeni tim skupaj) je v naslednji sestavi:
- zdravnik spec. pediater (1), 
- dipl. med. sestra (DMS) (1),
- srednja medicinska sestra (SMS) (1),
- nevrofizioterapevt (3), 
- delovni terapevt (2),
- klinični logoped ali logoped (2),
- klinični psiholog ali psiholog (1),
- specialni pedagog (1) in
- socialni delavec (1).

S pomočjo celostne zgodnje obravnave je otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam nudena medicinska, pedagoška in psihosocialna pomoč. Multidisciplinarni tim sodeluje tudi z vzgojiteljem predšolskih otrok v vrtcu. Ta deluje kot mobilna služba, ki je na razpolago otrokom v vrtcu in tudi predšolskim otrokom, ki ne obiskujejo vrtca. Z različnimi oblikami pomoči omogoča tudi pravočasno načrtovanje in pripravo na vključevanje otroka v vzgojno-izobraževalne institucije.

Član posameznega multidisciplinarnega tima je dodatno tudi 1 predstavnik družine, ki ima vsaj srednjo/V. stopnjo izobrazbe, podporo nevladne organizacije, ki deluje na tem področju, opravljeno dodatno izobraževanje in usposabljanje s področja zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami ter ima osebne izkušnje z otrokom s posebnimi potrebami. Naloga predstavnika družine je, da družini nudi podporo in svetovanje ter jo informira in napoti v ustrezne programe nevladnih organizacij (NVO).

V okviru predšolske vzgoje v vrtcih sodeluje s posameznim multidisciplinarnim timom 1 strokovni delavec/vzgojitelj predšolskih otrok s posebnimi potrebami. Obravnava otroke v različnih vrtcih in opravljala obravnave na domu.

Z vzpostavitvijo multidisciplinarnih timov v okviru razvojnih ambulant in vrtcev se je nadgradil obstoječi program, prav tako pa se razvijajo in izvajajo novi programi, ki bodo bolje odgovarjali potrebam ciljnih skupin in bodo vključevali usposabljanje in izobraževanje izvajalcev v skladu z OP 20142020.

Celostna zgodnja obravnava obsega:

1. Celostna zgodnja obravnava za otroke z neznačilnim/pomanjkljivim razvojem ali manjšimi znaki nevrološke disfunkcije (B) obsega:

- skupno najmanj dva pregleda z diagnostično oceno pri pediatru in/ali psihologu in - skupno najmanj 10 obravnav pri nevrofizioterapevtu, delovnem terapevtu, specialnem pedagogu, logopedu ali socialnemu delavcu v razvojni ambulanti ali obravnava pri specialnemu pedagogu v vrtcu in/ali na domu, - najmanj dva timska posveta, - poročilo o obravnavi otroka in družine.

2. Celostna zgodnja obravnava za otroke z nenormalno nevrološko simptomatiko, upočasnjenim ali izrazito disharmoničnim razvojem, prepoznanimi sindromi, senzornimi ali drugimi okvarami (C) obsega:

  • skupno najmanj dva pregleda z diagnostično oceno in terapevtsko obravnavo pri pediatru in/ali psihologu in - skupno najmanj 20 obravnav pri nevrofizioterapevtu, delovnem terapevtu, specialnem pedagogu ali logopedu v razvojni ambulanti ali obravnava pri specialnem pedagogu v vrtcu in/ali na domu, - najmanj 2 obravnavi pri socialnem delavcu in/ali pri predstavniku družine, - najmanj trije timski posveti in timsko sodelovanje razvojne ambulante z vrtcem, - poročilo o obravnavi otroka in družine.


Spremljali se naslednji kazalniki učinka in rezultata:

- število vzpostavljenih multidisciplinarnih timov v okviru razvojnih ambulant in vrtcev/vstopnih točk za celostno zgodnjo obravanavo otrok s posebnimi potrebami oz. delež razvojnih ambulant v Sloveniji, ki ima vzpostavljen multidisciplinaren tim strokovnjakov za celostno zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami;
- število opravljenih celostnih zgodnjih obravnav otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin;
- število izobraženih strokovnjakov in laikov za delo z otroki s posebnimi potrebami in njihovimi družinami;
-  protokoli sodelovanja služb (zdravstvo, vrtci, centri za socialno delo in nevladne organizacije), ki so vključene v zgodnjo celostno obravnavo otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin;  Celostna zgodnja obravnava obsega:
- klinične poti obravnave otrok z rizičnimi dejavniki in otrok z neznačilnim oziroma pomanjkljivim razvojem ali zaostankom;
- vzpostavitev spletne strani o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami, z informacijami o zgodnji obravnavi za starše, strokovnjake in širšo javnost v Republiki Sloveniji.

3. CILJI IN CILJNE SKUPINE

V skladu z OP 2014 – 2020 gre v okviru javnega razpisa/projekta za ukrep, ki predvideva razvoj oziroma nadgradnjo in izvajanje preventivnih programov, ki se bodo izvajali s sredstvi Evropskega socialnega sklada (ESS) za sofinanciranje programa celostne zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin, ki tvegajo socialno izključenost zaradi različnih razlogov, s ciljem opolnomočenja in povečanja zmožnosti socialnih in kulturnih kompetenc. Gre za skupino otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin, ki tvegajo socialno izključenost, in se težje vključujejo v širše okolje in družbo. Navedene aktivnosti celostne zgodnje obravnave namenjene tej populaciji in izobraževanje za krepitev kompetenc strokovnih delavcev, ki delajo z njimi, bodo skladne z OP 2014 – 2020.

CILJI PROJEKTA:

 - vzpostavitev multidisciplinarne obravnave otroka s posebnimi potrebami in njegove družine;
- krepitev strokovnih kompetenc strokovnih služb s področja zdravstva, šolstva in izobraževanja ter socialnega varstva, ter prenos znanja med službami;
- vzpostavitev povezave razvojnih ambulant z vrtci za večjo inkluzijo ter večjo fleksibilnost nudenja zgodnje pomoči otroku s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju;
- izboljšanje koordinacije med sektorji in znotraj njih, tj. sodelovanje zdravstvenih, vzgojno-izobraževalnih in socialnih ustanov;
- oblikovanje strategije in protokolov za sodelovanje strokovnih služb s področja zdravstva, šolstva in izobraževanja ter socialnega varstva, s svojci, z nevladnimi organizacijami, prostovoljci in drugimi posamezniki in organizacijami, ki lahko pripomorejo k bolj učinkoviti celostni zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami na domu in v lokalnem okolju;
- zagotovitev informacij o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami staršem, strokovnjakom in širši javnosti na enem mestu s pomočjo vzpostavitve posebne spletne strani;
- oblikovanje kliničnih poti obravnave otrok z rizičnimi dejavniki in otrok s pomanjkljivim razvojem ali zaostankom;
- povezati oziroma koordinirati obstoječi tim razvojne ambulante z dopolnilnim timom in krepiti kompetence strokovnih delavcev v multidisciplinarnem timu;
- povezati in vzpostaviti multidisciplinarno sodelovanje različnih organizacij, ki bodo v okviru tega javnega razpisa nastopale kot konzorcijski partnerji ali sodelujoče organizacije.

Ciljne skupine v sklopu projekta so otroci s posebnimi potrebami in njihove družine ter strokovni delavci na področju zdravstva, šolstva/predšolske vzgoje, socialnega varstva in nevladnih organizacij ter laiki (nestrokovnjaki).

4. REGIJA IZVAJANJA   

Projekt se izvaja v obeh kohezijskih regijah, in sicer v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija se izvaja v ZD dr. Adolfa Drolca Maribor in v ZD Celje. V Kohezijski regiji Zahodna Slovenija, pa se izvaja v OZG Gorenjska – ZD Kranj.

Vsebinsko področje je namenjeno zagotovitvi celostne zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, in sicer s pomočjo dopolnitve dveh obstoječih timov v dveh razvojnih ambulantah in vrtcih, ki sodelujejo.

V Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija se izvede/opravi/zagotovi najmanj 800 celostnih zgodnjih obravnav otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin (400 ZD Maribor in 400 ZD Celje) v času izvedbene faze projekta.

V Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija bo izvedba izobraževanja strokovnih delavcev na področju zdravstva iz mreže vseh razvojnih ambulant, vrtcev, socialnega varstva in nevladnih organizacij iz celotne Republike Slovenije za delo z otroki s posebnimi potrebami in njihovimi družinami.

Vsebina izobraževanja vključuje tematske sklope za povečanje kompetenc strokovnih delavcev iz mreže vseh razvojnih ambulant, vrtcev, socialnega varstva in nevladnih organizacij iz celotne Republike Slovenije in laikov/nestrokovnjakov za celostno zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami.

Obseg izobraževanja za različne strokovne delavce in laike/nestrokovnjake obvezno vključuje: - najmanj 12 pedagoških ur (2-krat po šest pedagoških ur) izobraževanja za strokovne delavce in laike/nestrokovnjake (starše otrok s posebnimi potrebami in predstavnike družin ter predstavnike nevladnih organizacij s tega področja); - najmanj 18 pedagoških ur (3-krat po šest pedagoških ur) izobraževanja po posameznem področju celostne zgodnje obravnave za strokovnjake; - najmanj 6 pedagoških ur (1-krat po šest pedagoških ur) izobraževanja za laike/nestrokovnjake (starše otrok s posebnimi potrebami in predstavnike družin ter predstavnike nevladnih organizacij s tega področja).

Izobraziti in usposobiti je potrebno skupaj najmanj 75 strokovnjakov in laikov/nestrokovnjakov za delo z otroki s posebnimi potrebami v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in skupaj najmanj 50 strokovnjakov in laikov/nestrokovnjakov za delo z otroki s posebnimi potrebami v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija. Pri pripravi izobraževanja in usposabljanja sodelujejo člani multidisciplinarnega tima.

Minimalno število udeležencev za izvedbo izobraževanja je deset oseb.

Nosilec izobraževanja za navedene strokovne delavce in laike/nestrokovnjake iz celotne države je upravičenec iz Kohezijske regije Vzhodna Slovenija, aktivnosti bodo prav tako potekale v tej regiji.

Izboljšanje sodelovanja zdravstvenih, vzgojno-izobraževalnih in socialnih služb: izvedba izobraževanja za diseminacijo protokolov sodelovanja in kliničnih poti obravnave. Priprava protokolov sodelovanja in kliničnih poti sodi sicer med pričakovane aktivnosti in obvezne rezultate v Sklopu 2 – ZD Kranj.

Določitev strokovnega koordinatorja aktivnosti za posamezno razvojno ambulanto oziroma naloga strokovnega koordinatorja je usklajevanje aktivnosti, priprava potrebnega za izvedbo aktivnosti, vse naloge povezane s koordinacijskimi sestanki, pomoč pri pripravi poročil in druge naloge povezane s projektom. Strokovnega koordinatorja so določili člani multidisciplinarnega tima izmed svojih članov in ne gre za novo zaposlitev.

PROJEKT Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev (COOPP).

Vodja Razvojne ambulante za predšolske otroke

Katarina Koražija Krajšek dr. med., spec. ped. 
Tel.: 02 22 86 332

Strokovni koordinator aktivnosti:

Simona Muhič univ. dipl. soc. del.
Tel: 02 22 86 325 in 02 22 86 354
GSM: 070 746 075​
e-mail: simona.muhic@zd-mb.si

Naročanje:

Razvojna ambulanta za predšolske otroke se nahaja v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor, Vošnjakova ul. 2, v II. nad. 
Ordinacijski čas: pon., tor., pet.  7.00 – 14.00 ,  sre. in čet.  12.30 – 19.30

Razvojni pediater: Katarina Koražija Krajšek dr. med., spec. ped.

Možnost naročanja:
-osebno (zelo zaželeno, da se pred pregledom seznanite z lokacijo ambulante)
- po telefonu v ordinacijskem času na tel. 02 22 86 332 (prosimo za strpnost, ker hkrati poteka delo v ambulanti)
-preko elektronske pošte: razvojna.narocanje@zd-mb.si  (pošta je namenjena izključno za naročanje, odgovor prejmete v roku treh dni) – V PRIPRAVI

Ob prvem pregledu potrebujete:
-napotnico izbranega pediatra;
-kartico zdravstvenega zavarovanja otroka;
-materinsko knjižico;
-fotokopije vseh otrokovih izvidov.

Informacije za starše:

-v Sloveniji obstaja mreža razvojnih ambulant, zato se naročite v tisto, ki je najbliže vašemu domu.
-v mariborski razvojni ambulanti je trenutno čakalna doba z napotnico pod stopnjo nujnosti hitro 30 dni, pod redno pa 40 dni.
- pregled v razvojni ambulanti je zelo podoben pregledu kot je v otroški posvetovalnici.
-nujno opravičite svojega otroka, če iz kakršnih koli razlogov ne morete na pregled. Zaskrbljenih staršev je veliko in bodo hvaležni, če bodo lahko dobili vaš datum in na pregled prišli prej.
- neopravičen izostanek ima za posledico čakalno dobo 3 mesece.

Razvojna nevrofizioterapija

V razvojni ambulanti izvaja fizioterapevt razvojno nevrološko obravnavo otroka izključno v domeni z razvojnim pediatrom.  Storitve na delovni nalog za fizioterapijo izven razvojne ambulante se ne opravljajo.
Razvojni pediater določi fizioterapevta za otroka, ki na prvo obravnavo pokliče starše in se za nadalje obravnave dogovarjajo sproti.

Kontakti:

Jelena Katalina Horvatič dipl. fiziot., RNO ter.
tel: 02 22 86 329
pon., čet.  11.00-19.00
tor., sre., in pet.  7.00-15.00
malica dop: 11.15-11.45, pop: 14.15 – 14.45

Barbara Skačej Bigec dipl. fiziot., RNO ter.
tel: 02 22 86 330
pon.,  tor.  11.00-19.00
sre., čet. in pet.  8.00 – 16.00
malica dop: 11.15- 11.45, pop: 14.15- 14.45

Stanislava Podvršnik dipl. fiziot., RNO ter.
tel: 02 22 86 302
pon., tor.  11.00 -19.00
sre., čet. in pet.  7.00 -15.00
malica dop: 10.15-10.45, pop: 15.15-15.45

Natalija Žižek dipl. fiziot., RNO ter.
tel: 02 22 86 329
pon., čet. in pet. 7.00- 15.00
tor., sre. 11.00-19.00
malica dop: 11.15-11-45, pop: 14.15- 14.45

Anita Zorko dipl. fiziot., RNO ter.
tel: 02 22 86 302
pon., tor. in pet. 7.00-15.00
sre., čet. 11.00-19.00
malica dop: 11.00-11.30, pop: 13.00-13.30

Razvojna delovna terapija

V razvojni ambulanti izvaja delovni terapevt obravnavo le pri otroku, katerega napoti razvojni pediater. Storitve na delovni nalog izven razvojne ambulante se ne opravljajo.  Na prvo obravnavo otroka pokliče delovni terapevt starše in se z njimi o nadaljnjih dogovarja sproti.

Kontakti:

Marija Leskovar dipl. del. ter.,  RNO ter.
tel: 02 22 86 488
pon., sre. 11.00 -19.00
tor., čet. in pet. 7.00-15.00
malica dop: 10.30 -11.00, pop: 15.30-16.00
e-mail: marija.leskovar@zd-mb.si – V PRIPRAVI

- v delovnem času lahko opravlja terensko delo

Razvojna logopedska diagnostika in obravnava

V razvojni ambulanti izvaja logoped obravnavo le pri otroku, katerega napoti razvojni pediater. Storitve na delovni nalog izven razvojne ambulante se ne opravljajo.  Na prvo obravnavo otroka pokliče logoped starše in se z njimi o nadaljnjih dogovarja sproti.

Kontakt:

Alja Marin prof. logop. in surdoped.
tel: 02 22 86 320
Trenutno na porodniškem dopustu

Kontakti zaposlenih za čas trajanja projekta COOPP:

Simona Muhič univ. dipl. soc. del.
Tel: 02 22 86 325 in 02 22 86 354
Gsm: 070 746 075
pon. 12.00-19.00
tor., sre., čet., pet. 7.30-14.30
malica dop: 10.30-11.00, pop: 15.30-16.00
 e-mail: simona.muhic@zd-mb.si
-v delovnem času lahko opravlja terensko delo

Polona Unuk dipl. del. ter.
Tel: 02 22 86 414
pon., sre. in pet. 7.00 – 15.00
tor., čet. 11.00 – 19.00
malica dop: 11.00-11.30, pop: 15.00 – 15.30
e-pošta: polona.unuk@zd-mb.si

- v delovnem času lahko opravlja terensko delo

Tjaša Pucko mag. psih.
tel: 02 22 83 320
pon., tor. 12.00-20.00
sre., čet. in pet. 7.00- 15.00
malica dop: 11.00 – 11.30, pop: 15.00 – 15.30
e-pošta: tjasa.pucko@zd-mb.si

Rok Ribič dipl. fiziot.
Tel: 02 22 86 330
pon., tor. in pet. 7.00-15.00
sre., čet. 11.00-19.00
malica dop: 11.15-11.45, pop: 14.15-14.45
-v delovnem času lahko opravlja terensko delo

Maša Orel prof. spec. reh. ped.
tel: 02 22 86 416
Gsm: 070 832 038
pon., čet. in pet. 7.00-15.00
tor., sre. 11.00-19.00
malica dop: 11.00-11.30, pop: 14.15 – 14.45
e-pošta: masa.orel@zd-mb.si
-v delovnem času lahko opravlja terensko delo

Alisa Kovačevič mag. prof. logop. in surdoped.
tel: 02 22 86 415
pon., sre. 10.00 – 18.00
tor., čet. in pet. 7.00 – 15.00
malica dop: 11.30 -12.00, pop: 15.00 – 15.30