prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.Piše: direktor zavoda
prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.


 

 Nezaželjeni stranski učinek količnikov
 
To, da si celo kaznovan, če si prizadevaš, da bi zavarovancem ustvaril realne možnosti za pravočasno dostopne storitve programov osnovnega zdravstvenega varstva, za katerega poleg koncesionarjev v pretežni meri skrbimo zdravstveni domovi, razkriva model financiranja zdravstvenih domov z nekaterimi svojimi določbami.

Ob že lep čas dobro znanih ugotovitvah, da je treba končno le razbremeniti zdravnike, ki delajo v zdravstvenih domovih, so bili z aneksom h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike sprejeti novi normativi s ciljnim normativom 1500 glavarinskih količnikov na osebnega zdravnika in možnostjo, da odkloni nove pacientov, ko doseže 2100 glavarinskih količnikov. Ta čas znaša republiško povprečje glavarinskih količnikov na en zdravnikov tim 2438,65 glavarinskih količnikov, povprečni glavarinski količnik na en tim pri zdravnikih v zdravstvenem domu pa 2166,77. Zdravstvena zavarovalnica tistemu, ki ne dosega republiškega povprečja, zato nameni manj denarja.

Sicer zelo dobrodošla odločitev vlade za razbremenitev družinskih zdravnikov z omejitvijo vpisovanja novih pacientov pa bi seveda morala biti podprta tudi z zaposlovanjem novih zdravnikov. Pa temu žal ni tako.

V našem zdravstvenem domu smo želeli na novo zaposliti 30 novih zdravnikov družinske medicine, pa nismo dobili za to novih programov in s tem dodatnega plačila. In po sedaj veljavnem modelu financiranja zdravstvenih domov je celo tako, da bi vsaka nova ambulanta družinske medicine zdravstvenemu domu znižala njegovo povprečje glavarinskih količnikov in s tem obseg financiranja.

Pri nas je nastal položaj, ko imajo naši družinski zdravniki že toliko vpisanih pacientov, da lahko začenjajo odklanjati nove paciente, glede na s splošnim dogovorom dogovorjeno povprečno obremenitev.

In ker nam je zelo mar, kako se godi našim pacientom, smo se z zdravniki dogovorili, da bodo nove paciente kljub temu sprejemali tisti med njimi, ki še niso dosegli 105 odstotkov republiškega povprečja obremenitve. Vemo pa, da je to samo majhen obliž na veliki rani.

V imenu pacientov pričakujemo, da nam bosta vlada in plačnik zdravstvenih storitev vsaj postopoma, če že ne prav kmalu, omočila zaposlovanje novih zdravnikov in dodatne programe.

Članek je objavljen v internem časopisu NAŠ DOM ZDRAVJA (junij - oktober 2018).Prim. Gorazd Sajko, dr. dent. med., je postal častni član Slovenskega zdravniškega društva
Pripravila: Vesna Rečnik Šiško, dipl. org.

V okviru slavnostnega večera 155. redne letne skupščine Slovenskega zdravniškega društva so bila podeljena priznanja za častne člane Slovenskega zdravniškega društva, ki so jih za svoj prispevek k delovanju društva prejeli prim. Matija Cevc, dr. med., prim. Zoran Zabavnik, dr. med., in naš predstojnik orgnizacijske enote Zobozdravstveno varstvo prim. Gorazd Sajko, dr. dent. med.

Članek je v celoti objavljen na strani 3 v internem časopisu NAŠ DOM ZDRAVJA  (junij - oktober 2018).

Prim. Matija Cevc, dr. med., in prim. Gorazd Sajko,dr. dent. med.