Spoštovani starši, dragi otroci,

v času epidemije Covid-19 zobozdravstvena preventiva v vzgojno-izobraževalnih zavodih ne izvaja svojih aktivnosti.

V želji, da ohranimo dobro ustno zdravje vaših otrok, smo pripravili nekaj osnovnih strokovnih priporočil pri vsakdanji skrbi za zdrave zobe in ustno votlino.

Priporočila specialistične ortodontske službe

Priporočila za starše in otroke v času samoizolacije Covid-19

Umivanje zob - fant

Umivanje zob - deklica

Spoznanje, da zobno gnilobo preprečujemo tam, kjer otrok živi - doma, v vrtcu, v šoli in ne v zobni ambulanti, je spremenilo način dela v zobozdravstvu. Že leta 1981 je zaživelo delo v Kabinetu za zobozdravstveno vzgojno in preventivno dejavnost. To je bil takrat prvi kabinet v Sloveniji.

Pod vodstvom Pedontološke specialistične dejavnosti opravlja zobozdravstveno vzgojo sedem medicinskih sester v sestavi:

 • Rosita STOJKOVIĆ, dipl.m.s. - vodja teama,
 • Natalija HORVAT, dipl.m.s. s specialnimi znanji,
 • Milojka ERTL, dipl.m.s. s specialnimi znanji,
 • Tinka MLAKAR, dipl.m.s.,
 • Marjana POŠ, dipl.m.s. in
 • Danijela MARIĆ, dipl.m.s.


Sestre opravljajo kolektivno in individualno zobozdravstveno prosveto in vzgojo otrok, mladine in staršev v Kabinetu za zobozdravstveno vzgojo,  v vrtcih, osnovnih  in srednjih šolah.

Narava dela v preventivni dejavnosti je zelo raznolika, saj se izvajalke srečujejo z zelo različno populacijo. Zavedajo se, da si otroci zaslužijo zobno zdravje, zato ni potrebno, da so za ta del zdravja prikrajšani, saj v smislu preprečevanja zobne gnilobe zanje vse naredijo. 

Kabinet se nahaja v prostorih "B" objekta - pritličje,  na Partizanski 14a, Maribor.

Zaradi preobremenjenosti kabineta v pritličju je bil leta 2001 usposobljen še kabinet v 3. nadstropju, ki je namenjen predvsem otrokom do starosti 5 let.


Cilji zobozdravstvene vzgoje:

 • razviti zobozdravstveno vzgojenost in prosvetljenost posameznika;
 • poučiti varovanca o dejavnikih škodljivih za ustno in zobno zdravje;
 • oblikovati pozitivne navade za ohranitev zdravja zob in ustne votline;
 • opustiti razvade kot so sesanje stekleničke, dude, prsta;
 • razviti pri posamezniku ustrezne higienske navade;
 • motivirati varovanca za redne obiske pri zobozdravniku;
 • zmanjšati ali odstraniti strah pred zobozdravnikom;
 • motivirati varovanca, da uporablja ustrezne pripomočke za zobno in ustno higieno;
 • razviti posameznikovo zavest in sposobnost, da bo izboljšal lastno ustno in zobno zdravje in
 • razviti pri varovancu odnos in odgovornost, do lastnega zdravja zob in ustne votline.


Promocija zdravja v zobozdravstveni dejavnosti
Promocija zdravja in zdravstvena vzgoja sta dinamična koncepta, ki razvijata odgovornost do zdravja. Izobraževanje se nanaša na dva koncepta:

 • prvi so obstoječi zdravstveni problemi in preventivne kontrolne metode in
 • drugi koncept naj omogoči skupnosti, da sodeluje v primarnem zdravstvenem varstvu.


Gibanje za pospeševanje zdravja za vse ljudi na svetu pomeni "novo javno zdravstvo" ali promocija zdravja. Promocija zdravja ni le odgovornost zdravstvenega sektorja, temveč zajema zdrav življenjski stil in dobro počutje (Ottawska listina).

Načrtovanje preventivnega programa vedno pogojuje neki širši družbeni pojav, ki pomeni problem za posameznika in širšo družbeno skupnost. Na področju zobozdravstva je to pogojevala 100% obolevnost zob ki je posredno kvarno vplivala na celoten organizem. Začetek preventivnega programa v zobozdravstvu v Mariboru sega v leto 1981.

Vanj so vključeni:

 • nosečnice v sklopu "šole za starše",- triletni in petletni otrok s starši na sistematskem pregledu,
 • šestletni otrok v vrtcu,
 • osnovnošolci od prvega do osmega razreda in
 • srednješolska mladina.


Zdrav, sproščen nasmeh reši marsikatero težavo. Zdravo zobovje daje obrazu lepoto in nas navdaja s samozavestjo. Bolezni zob, zobna gniloba, obolenja obzobnih tkiv in nepravilnosti v razvoju čeljusti izzovejo patološke spremembe, ki negativno vplivajo na zdravje otroka. Sodobni način življenja, dvig življenjske ravni in dobrin je prinesel s seboj škodljive navade in razvade. Zato je pomembno, da je zdravstvena dejavnost usmerjena v promocijo zdravja, v preventivo in kvaliteto življenja. Zdravstvena vzgoja mora zajeti s preprečevalnimi ukrepi čim večji del populacije. S preventivnim programom točno določimo namen izvajanja, način izvajanja in čas izvajanja programa. Pri tem upoštevamo vztrajnost, neprekinjenost, množičnost, ustrezen kader in za to določena sredstva, ki jih potrebujemo. Če želimo, da smo uspešni pri svojem delu, moramo predvsem motivirati starše, otroke, mladostnike, prav tako tudi vzgojitelje in učitelje. V zdravstveni vzgoji so najuspešnejše poti, s katerimi dosegamo zastavljene cilje v pridobivanju znanja, stališč, vrednot in spremenjenih vzorcev obnašanja. V zdravstveno vzgojo vključujemo formalno in neformalno poučevanje in učenje.


Naloge medicinske sestre v zobozdravstveni vzgojno-prosvetni in preventivni dejavnosti:

 • sodeluje pri izvajanju zdravstveno-vzgojnega in preventivnega programa s tem, da: demonstrira in praktično izvaja pravilno čiščenje zob po skupinah, daje individualna in skupinska navodila glede pravilne ustne higiene, zdrave prehrane, higiene  ortodontskih aparatov;
 • v preventivnem kabinetu izvaja skupinsko in individualno preventivno dejavnost;
 • kontrolira uspešnost ustne higiene s pokazatelji zobnih oblog v vzgojno-varstvenih zavodih in v osnovnih šolah;
 • v sodelovanju z odgovornim zobozdravnikom in po navodilih predstojnika preventivne dejavnosti skrbi za kontinuirano izvajanje fluorizacije z Amin-fluorid želejem v osnovnih šolah;
 • svetuje glede zdrave prehrane po osnovnih šolah, vzgojno-varstvenih zavodih kot tudi posameznikom;
 • po dogovoru in navodilih predstojnika za preventivno dejavnost izvaja zdravstveno prosvetna predavanja po šolah in vrtcih in na povabilo učiteljev sodeluje pri roditeljskih sestankih z namenom, da motivira starše za zdrav način življenja;
 • na osnovnih šolah sodeluje tudi pri naravoslovnih dnevih na temo o zdravju zob in ustne votline;
 • preverja ustreznost pripomočkov za izvajanje ustne higiene v vzgojno varstvenih zavodih in osnovnih šolah;
 • organizira izvedbo načrtovanih tekmovanj zobnega zdravja po osnovnih šolah v sodelovanju z odgovorno medicinsko sestro preventivne dejavnosti, odgovornim zobozdravnikom in pedagoškimi delavci;
 • sodeluje z vsemi zobozdravstvenimi terapevti, s patronažno službo, vodstvom šol, vzgojno-varstvenimi zavodi, pedagogi, razredniki, socialno delavko in s starši;
 • vodi dokumentacijo o svojem delu in pisno poroča o poteku zdravstveno-vzgojnega in preventivnega dela;
 • zbira in pripravlja statistične podatke o svojem delu ter jih posreduje odgovorni medicinski sestri zobozdravstvene dejavnosti.


Zdravi zobje v zdravem vrtcu
Zdrava ustna votlina z zdravimi zobmi je ogledalo splošnega zdravja. Zdravje mlečnih zob pomeni boljšo kakovost otroškega življenja in je osnova za zelo zaželeno bleščečo vrsto pravilno postavljenih zdravih zob.

Z vzgojo koristnih navad je potrebno začeti zgodaj v otroštvu, saj je to obdobje, v katerem so programi promocije zdravja najbolj učinkoviti. Psihologi pravijo, da navade pridobljene do četrtega leta starosti ostanejo vse življenje. Otrok preživi devet ur dnevno in zaužije tri ali štiri obroke hrane v vrtcu.

Oblikovanje zdravega življenjskega stila je že v otroštvu izredno pomembno. Tega se zavedajo tudi vzgojiteljice v vrtcih in si prizadevajo da bi čimbolj aktivno uresničevale cilje, ki predstavljajo zdravo življenje otrok. Aktivno se vključujejo v program zobozdravstvene vzgoje in izobraževanja ter vključujejo čedalje nižje starostne skupine.

Medicinske sestre za zobozdravstveno vzgojno in preventivno dejavnost obiskujejo otroke v vrtcih, saj je to sestavni del njihovega zobozdravstvenega preventivnega dela. Z otroki se v igralnici najprej pogovarjajo o zobeh - o tem zakaj jih imamo, kakšna hrana zobem škodi, o pomembnosti rednih obiskov pri zobozdravniku, poudarek pa je na zdravi prehrani Ob tem uporabljajo slikovni material: razne risbice, pobarvanke, pesmice o zobkih in model zob. Po končanem razgovoru se pri umivalniku "učijo" pravilnega čiščenja zob.

Mnogo vrtcev je vključenih v projekt Zdrav vrtec, katerega cilj je med drugim tudi oblikovanje zdravih navad, kot so:

 • prehrana,
 • telesna aktivnost,higienske navade in
 • medsebojni odnosi.


Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic si v vrtcu zelo prizadevajo razvijati zdrav stil življenja pri otrocih. Njihovi jedilniki so sestavljeni tako, da obroki vsebujejo veliko sadja in zelenjave, bel kruh pogoste zamenjajo za črnega. Omejili so porabo sladkorja, otroci pa imajo na razpolago tudi dovolj tekočine - nesladkan čaj. Rojstne dneve praznujejo s sadjem in ne s sladkarijami. Otroci si s pomočjo vzgojiteljic čistijo zobe po zajtrku in po kosilu.

Prizadevanja vzgojiteljev, zdrava hrana v vrtcih in izvajanje zdravstvenega programa bo obrodilo sadove le ob sodelovanju staršev . Družina ima temeljni pomen pri pridobivanju kulturnih navad prehranjevanja. Otrok ki izhaja iz družine z urejenimi navadami zdravega prehranjevanja, se bo lažje odločal v okviru pestre  medijske in tržne ponudbe za zdravju prijazno hrano.