Razvojna ambulanta s Centrom za zgodnjo obravnavo otrok je namenjena spremljanju otrok z rizičnimi dejavniki, ki lahko vplivajo na njihov razvoj. Rizičnih dejavnikov je veliko, najpogostejši so: nedonošenčki, zahirančki, večplodne nosečnosti, različne bolezni matere, določene težave pred, med in po porodu otroka….. Hkrati pa Razvojna ambulanta vodi in obravnava otroke z nepravilnostmi ali zaostanki v razvoju grobe/fine motorike, senzorike, mentalnega razvoja, čustvovanja in vedenja.
Otroci so v to ambulanto napoteni s strani izbranega pediatra, ki prepozna rizične dejavnike ali ugotovi odstopanje od pričakovanega razvoja, največkrat v okviru presejalnih pregledov v otroških posvetovalnicah.

Delo v Razvojni ambulanti je timsko. Otroka najprej pregleda razvojni pediater in ga po potrebi napoti k fizioterapevtu, delovnem terapevtu, logopedu, psihologu, specialnemu pedagogu in socialnem delavcu. Izven tima pa tudi k različnim specialistom na sekundarni ali terciarni ravni zdravstvene dejavnosti.
Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo otrok usmerja predšolske otroke s posebnimi potrebami v različne programe varstva in vzgoje. Ob tem sodeluje s strokovnimi delavci vzgojnovarstvenih ustanov.

Razvojna ambulanta s Centrom za zgodnjo obravnavo otrok se nahaja v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor, Vošnjakova ul. 2, v II. nad. Program dela izvajata dva razvojna pediatra:
- Katarina Koražija Krajšek dr. med., spec. ped.
Ordinacijski čas: pon., tor., pet. 7.00 – 14.00 , sre. in čet. 12.30 – 19.30
Odmor: dop 11.00 – 11-30 in pop 16.00 – 16.30
e-pošta:katarina.korazija.krajsek@zd-mb.si

- Tina Naranđa dr. med., spec., ped.
Ordinacijski čas: pon. 12.30 – 19.30, tor. 9.00 – 16.00, sre., čet. in pet. 7.00 – 14.00
Odmor: dop 10.30 – 11.00in pop 15.30-16.00, tor. 12.30 – 13.00
e-pošta: tina.naranda@zd-mb.si


Za naročanje otrok in usklajeno delovanje obeh timov skrbijo medicinske sestre:
Šrok Slavojka dipl.m.s, Gruber Andreja dipl.m.s.,
Jurša Marjeta sms, Škof Mateja sms

Možnost naročanja:
- po telefonu v ordinacijskem času na tel. 02 22 86 332 ali 02 22 86 581
- preko elektronske pošte: razvojna.narocanje@zd-mb.si 

Ob prvem pregledu potrebujete:
- napotnico izbranega pediatra;
- kartico zdravstvenega zavarovanja otroka;
- materinsko knjižico;
- fotokopije vseh otrokovih izvidov.

Informacije za starše:
- V Sloveniji obstaja mreža razvojnih ambulant, zato se naročite v tisto, ki je najbliže vašemu domu.
- V mariborski razvojni ambulanti je trenutno čakalna doba z napotnico pod stopnjo nujnosti hitro 30 dni, pod redno pa 40 dni.
- Pregled v razvojni ambulanti je zelo podoben pregledu kot je v otroški posvetovalnici.
- Nujno opravičite svojega otroka, če iz kakršnih koli razlogov ne morete na pregled.  Pregled lahko odpoveste ali se prenaročite brez navedenega razloga vsaj 10 dni pred pregledom. Kasneje pa le iz objektivnih razlogov (bolezen, hospitalizacija, poškodba, smrt ožjega družinskega člana) s pisnim opravičilom. Ob neopravičeni odsotnosti boste brisani iz čakalnega seznama. 

Administrativne dela ureja Bračko Petra zdrav.adm.


Nevrofizioterapija
V obravnavo so vključeni otroci, ki imajo odstopanja na področju razvoja in gibanja. Razvojno nevrološka obravnava temelji na celostnem pristopu (starš, otrok, terapevt), oceni in obravnavi otroka, kjer je osrednji pomen gibanje in drža trupa, ter razvoj gibalnih vzorcev, vzravnalnih, ravnotežnih in zaščitnih reakcij. Na otroka vplivamo s čutno-gibalnimi prilivi z uporabo različnih nevrofizioterapevtskih pristopov, metod in tehnik. Starše poučimo o pravilnem in vzpodbudnem ravnanju z otrokom in zakaj je to pomembno, svetujemo glede nakupa in uporabe različnih pripomočkov, ter sodelujemo z drugimi strokovnjaki, ki obravnavajo otroka. Dosežene gibalne sekvence otroka v kliničnem okolju povezujemo v dnevne aktivnosti, da jih v domačem okolju lahko integrira in prenaša v širše okolje v katerega se vključuje.

Razvojni pediater določi fizioterapevta za otroka, ta pokliče starše ter se dogovori za prvi pregled in nadalje obravnave.

Jelena Katalina Horvatič dipl. fiziot., RNO ter.
tel: 02 22 86 329
e-mail: jelena.katalina.horvatic@zd-mb.si
Vošnjakova ulica 2-4, II. nad.
Ordinacijski čas: tor., sre., pet. 7.00 – 14.30, pon. in čet. 11.30 – 19.00
Odmor dop: 11.15 – 11.45, pop: 14.15 – 14.45

Manca Krivograd, dipl. fiziot., RNO ter. (nadomešča Natalijo Žižek, dipl. fiziot., RNO ter.)
tel: 02 22 86 329
Vošnjakova ulica 2-4, II. nad.
Ordinacijski čas: sre., čet., pet. 7.00 - 14.30, pon. in tor. 11.30 -19.00
Odmor dop: 11.15 - 11.45, pop: 14.15 - 14.45

Barbara Skačej Bigec dipl. fiziot., RNO ter.
tel: 02 22 86 330
e-mail:barbara.skacej.bigec@zd-mb.si
Vošnjakova ulica 2-4, II. nad.
Ordinacijski čas: sre., čet., pet. 8.15 – 15.45, pon. in tor. 11.30 – 19.00
Odmor dop: 11.15 – 11.45, pop: 14.15 – 14.45

Rok Ribič dipl. fiziot, RNO ter.
tel: 02 22 86 330
e-mail: rok.ribic@zd-mb.si
Vošnjakova ulica 2-4, II. nad.
Ordinacijski čas: pon., tor., pet. 7.00 – 14.30, sre. in čet. 11.30 – 19.00
Odmor dop: 11.15 – 11.45, pop: 14.15 – 14.45

Stanislava Podvršnik dipl. fiziot., RNO ter.
tel: 02 22 86 302
e-mail: stanislava.podvrsnik@zd-mb.si
Vošnjakova ulica 2-4, pritličje
Ordinacijski čas: sre., čet., pet. 7.00 – 14.30, pon. in tor. 11.30 – 19.00
Odmor dop: 10.15 – 10.45, pop: 15.15 – 15.45

Anita Robnik, dipl. fiziot., RNO ter.
tel: 02 22 86 302
Vošnjakova ulica 2-4, pritličje
Ordinacijski čas: pon., tor., pet. 7.15 - 14.45, sre. in čet. 11.15 -18.45
Odmor dop: 11.00 - 11.30, pop: 13.45 - 14.15

 

Delovna terapija

Otroci spoznavajo svet okoli sebe s spomočjo gibanja. Največ gibalnih izkušenjo pridobijo skozi igro, skozi njo se razvijajo. V delovno terapijo so napoteni otroci ki imajo težave zaradi razvojnega zaostanka, cerebralne paralize, motnje senzorne integracije, motenj pozornosti, motenj avtističnega spektra, prirojene malformacije udov in po poškodbah. Prav tako je namenjena otrokom s specifičnimi učnimi težavami in različnimi stopnjami duševne manjrazvitosti. Naloga delovne terapije je omogočiti otrokom s težavami v razvoju čimbolj samostojno opravljanje vsakodnevnih aktivnosti. Aktivnosti so prilagojene stopnji otrokovega razvoja in njegovim potrebam. Igro uporabimo kot delovnoterapevtski medij, za oceno otrokovega funkcioniranja in skozi igro:

- se učimo življenjskih aktivnosti (skrb zase, šolskih veščin, igre in prostega časa)

- se učimo uporabiti normalne gibalne vzorce, pridobivamo izkušnje za funkcionalno uporabo v vsakdanjem življenju (hranjenje, umivanje, oblačenje, igranje...).

- ohranjamo, pridobivamo in se učimo funkcionalne gibljivosti (premagovanja ovir, skakanja,..)

- prepoznamo in premagujemo senzorne motnje

- razvijamo finomotorične spretnosti, motorično načrtovanje, koordinacijo, pozornost,...

Staršem, vrtcem, šolam, skupnosti nudimo:
• pomoč in svetovanje pri funkcioniranju v ožjem in širšem družbenem okolju in pri prilagoditvi življenjskega okolja (domačega, šolskega,...)
• edukacijo pri uporabi ortopedskih in ortotskih pripomočkov ter njihove prilagoditve
• edukacijo pravilno dozirane fizične pomoči pri izvajanju aktivnosti
• edukacijo zdravstveno-negovalnega osebja, svojcev, spremljevalcev, vzgojiteljev in drugih

Razvojni pediater določi delovnega terapevta za otroka, ta pokliče starše ter se dogovori za prvi pregled in nadalje obravnave.

Marija Leskovar dipl. del. ter.
tel: 02 22 86 488
email: marija.leskovar@zd-mb.si
Vošnjakova ulica 2-4, I. nadstropje
Ordinacijski čas: tor., čet., pet. 7.00 – 14.30, pon. in sre. 11.30 – 19.00
Odmor dop: 10.30 – 11.00, pop: 14.45 – 15.15

Tamara Pernek dipl. del. ter.
Tel: 02 22 86 414
email: tamara.pernek@zd-mb.si
Vošnjakova ulica 2-4, I. nadstropje
Ordinacijski čas: sre., čet., pet. 7.00 – 14.30, pon. in tor. 11.00 – 18.30
Odmor: dop: 11.15 – 11.45, pop: 14.15 – 14.45

Helena Matić, dipl. del. ter.
tel: 070 441 294
email: helena.matic@zd-mb.si
Vošnjakova ulica 2-4, II. nad.
Ordinacijski čas: pon., tor., pet. 7.00 - 14.30, sre. in čet. 11.30 -19.00
Odmor dop: 11.00 - 11.30, pop: 15.00 - 15.30

 

Razvojna logopedska diagnostika in obravnava 

Delo logopeda v Razvojni ambulanti zajema diagnostiko, habilitacijo in rehabilitacijo otrok z odstopanji na področjih komunikacije, jezika in govora. Pokrivamo tudi področje motenj hranjenja, požiranja in žvečenja. Svetujemo pri vzpostavljanju dojenja.
Nudimo svetovanje staršem glede spodbujanja komunikacije v vsakodnevnih aktivnostih, preko igre, otrokom pa ponujamo številne priložnosti za razvoj komunikacije, jezika in govora (tudi) s pomočjo podpornih in nadomestnih načinov komunikacije ter igre.

Razvojni pediater določi logopeda za otroka, ta pokliče starše ter se dogovori za prvi pregled in nadalje obravnave.

Alja Marin prof. spec. in rehab. pedag., logoped in surdopedag. - na porodniški
tel: 02 22 86 320
mail: alja.marin@zd-mb.si
Vošnjakova ulica 2-4, II. nadstropje
Ordinacijski čas: sre., čet., pet. 7.30 – 14.30, pon. in tor. 12.00 – 19.00
Odmor dop: 10.30 – 11.00, pop: 15.00 – 15.30

Alisa Kovačevič Gao mag. prof. logo. in surdo.
Tel: 02 22 86 415
mail: alisa.kovacevic@zd-mb.si
Sodna ulica 13, pritličje
Ordinacijski čas: sre., čet., pet. 7.30 – 14.30, pon. in tor. 11.30 – 18.30
Odmor dop: 11.30 – 12.00, pop: 15.00 – 15.30

 

Psihološka obravnava

Delo psihologa v Razvojni ambulanti zajema psihološko obravnavo otrok z motnjami v razvoju ter supotrivne obravnave in svetovanje za starše oziroma družino.
Psihološko ocenjevanje predstavlja diagnostično oceno otrokovega aktualnega razvoja in funkcioniranja, prepoznavo odstopanj na gibalnem, govornem, osebnostnem, socialnem ter spoznavnem področju in nadaljnje spremljanje, svetovanje ter usmerjanje.
Psiholog pri svojem delu sodeluje z ostalimi člani strokovnega tima in zunanjimi sodelavci oz. institucijami.

Razvojni pediater določi psihologa za otroka, ta pokliče starše ter se dogovori za prvi pregled in nadalje obravnave.

Tjaša Pucko mag. psihol.
Tel: 070 482 050
mail: tjasa.pucko@zd-mb.si
Vošnjakova ul. 2, III. Nad.
Ordinacijski čas: sre., čet., pet. 7.30 – 14.30, pon. in tor. 12.00 – 19.00
Odmor dop: 11.00 – 11.30, pop: 14.30 – 15.00

Kaja Lubej mag. psih.
tel: 02 22 86 465
mail: kaja.lubej@zd-mb.si
Sodna ulica 13, pritličje
Ordinacijski čas: pon., tor., pet. 7.30 – 14.30, sre. in čet. 12.00 – 19.00
Odmor dop: 10.30 – 11.00, pop: 15.30 – 16.00

 

Specialno pedagoška obravnava

Delo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga v Razvojni ambulanti zajema oceno otrokovih potreb in specialno pedagoško obravnavo otrok s težavami na področju motoričnega, spoznavnega, govorno-jezikovnega razvoja, socialnega razvoja in prilagojenega vedenja ter oceno potreb družin.
Svetuje staršem in prikaže učenje skozi igro za učenje posameznih spretnosti v domačem okolju ter ugotavlja priložnosti za učenje veščin v vsakodnevnih rutinah, usmerja pozitivna vedenja in odpravlja moteča vedenja.
Nudi svetovanje pedagoškim delavcem v vrtcih, opazuje in ocenjuje otrokovo funkcioniranje v skupini, ugotavlja ustrezne prilagoditve in pripomočke za otrokovo optimalno funkcioniranje in vključevanje v okolje.
Svetuje na področju usmerjanja otrok s posebnimi potrebami v ustrezne vzgojno-izobraževalne ustanove.

Razvojni pediater določi specialno in rehabilitacijasko pedagoginjo za otroka, ta pokliče starše ter se dogovori za prvi pregled in nadalje obravnave.

Maša Orel prof. spec. reh. ped.
tel: 02 22 86 416 in 070 832 038
mail: masa.orel@zd-mb.si
Sodna ulica 13, pritličje
Ordinacijski čas: sre., čet., pet. 7.00 – 14.00, pon. in tor. 12.00 – 19.00
Odmor dop: 11.00 – 11.30, pop: 14.15 – 14.45


Socialna delavka

Socialna obravnava različnih psihosocialnih in sociokulturnih razmer v katerih družina živi in pomoč pri urejanju le-teh.
Seznanitev staršev s storitvami in pravicami, ki jim lahko koristijo in olajšajo položaj v skrbi za otroka s posebnimi potrebami.
Seznanitev staršev z mrežo in programi sistema pomoči, ki so del celostne skrbi za otroke s posebnimi potrebami in pomoč pri vključevanju. Pomoč pri urejanju pravic, ki jih imajo v skladu z zakonskimi akti.
Psihosocialna pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani pri skrbi za otroka
Sodelovanje z različnimi ustanovami na terenu (vrtci, CSD, nevladne organizacije), ki lahko pomembno prispevajo k reintegraciji in normalizaciji družine.

Razvojni pediater določi pomoč socialne delavke za otroka in družino, ta pokliče starše ter se dogovori za prvi pregled in nadalje obravnave.

Simona Muhič univ. dipl. soc. del.
Tel: 02 22 86 325 in 02 22 86 354
mail:simona.muhic@zd-mb.si
Vošnjakova ulica 2-4, II. nadstropje
Ordinacijski čas: tor., sre., pet. 7.30 – 15.00, pon. in čet. 11.30 – 19.00
Odmor dop: 10.30 – 11.00, pop: 15.00 – 15.30

 

POMEMBNE POVEZAVE IN INFORMACIJE ZA STARŠE

https://zdaj.net/novorojencek-in-dojencek/nega-in-sodelovanje-z-dojenckom/pravilno-rokovanje-z-dojenckom/

Na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje so še druge zanimive teme. Močno priporočamo zlasti:

http://www.nijz.si/publikacije/dojencek-kako-ga-pestujemo-in-se-ukvarjamo-z-njim
http://www.nijz.si/publikacije/predsolski-otroci-prirocnik-za-izvajalce-vzgoje-za-zdravje-ob-sistematskih-pregledih

POMEMBNE POVEZAVE IN INFORMACIJE ZA STROKOVNE DELAVCE VRTCA

Vprašalnik o otrokovem funkcioniranju v vrtcu

PRISPEVKI

•    Berem otroku - nasveti

•    Berem otroku - bralni seznam

•    Staršem v pomoč pri vzpodbujanju malčka za samostojno oblačenje

•    Razvoj komunikacije, govora in jezika - mejniki in dejavniki tveganja za logopedsko intervencijo • Alja Marin

•    Zloženka: Govorne igre za urjenje govornega aparata – Alja Marin

•    Navodila in priporočila fizioterapevta za otroke v starostnem obdobju od 6 do 9 mesecev - Jelena Katalina Horvatič in Natalija Žižek

•    Razvojno nevrološka obravnava zgodnje okvare možgan po konceptu Bobath v ZD Maribor - Jelena Katalina Horvatič dipl.fiziot.spec.RNO