ZAHVALA  podjetjem: IMPOL, d.o.o. , ALBAUGH, d.o.o. , NANOMONT, d.o.o.,

                                       DIAFIT, d.o.o., BRUNDO, s.p., ELOKSIRANJE B&M,

                                       PROSLIK, d.o.o., QUALITA, d.o.o..

Razvojna ambulanta s Centrom za zgodnjo obravnavo se iskreno zahvaljuje podjetjem ,ki so s svojimi donacijami omogočili nakup terapevtskih pripomočkov, s katerimi omogočimo otrokom prijaznejšo terapevtsko obravnavo in posledično kvalitetnejše opravljamo svoje delo.

 

Razvojna ambulanta s Centrom za zgodnjo obravnavo otrok Maribor (RA s SZO)

 RA s CZO Maribor se nahaja v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor, Vošnjakova ul. 2, v II. nad.

Ambulanta je namenjena spremljanju otrok z rizičnimi dejavniki, ki bi lahko negativno vplivali na njihovo rast in razvoj. Otroci so napoteni s strani izbranega pediatra, ki prepozna rizične dejavnike ali ugotovi odstopanje od pričakovanega razvoja, največkrat v okviru presejalnih pregledov v otroških posvetovalnicah. Razvojna ambulanta prav tako vodi in obravnava otroke z nepravilnostmi ali zaostanki v razvoju grobe in/ali fine motorike, senzorike, mentalnega razvoja, čustvovanja ter vedenja.

 

Ordinacijski čas:

Katarina Koražija Krajšek dr. med., spec. ped.

Tina Naranđa dr. med., spec., ped.  
 

Naročanje:

Ob naročanju vpišemo otroka v čakalno vrsto. Po vpisu vas pisno obvestimo o točnem datumu in uri pregleda.

Vpis v čakalno vrsto je možen:
- po telefonu 02/ 22 86 332 in 02/ 22 86 581 vse čas ordinacijskega časa
- osebno v ambulanti ves čas ordinacijkega časa
- po elektronski pošti: razvojna.narocanje@zd-mb.si
- po pošti na naslov: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Razvojna ambulanta s Centrom za zgodnjo obravnavo, Vošnjakova ul 2, 2000 Maribor
- elektronsko na spletni strani: https://narocanje.ezdrav.si/  je možno, če imate stalno ali začasno prebivališče v Mariboru in okolici.

Odgovorna oseba za čakalni seznam:
Slavojka Šrok, (02 22 86 332, razvojna.narocanje@zd-mb.si)

Najkrajša čakalna doba:
Za prve preglede je čakalna doba pod stopnjo nujnosti:

-REDNO 70 dni
-HITRO 50 dni
-ZELO HITRO 14 dni
-NUJNO - ne obravnavamo življenjsko ogrožajočih stanj.

Informacije za starše:

- Ob prvem pregledu potrebujete: kartico zdravstvenega zavarovanja otroka, materinsko knjižico, fotokopije vseh otrokovih izvidov. Na vseh nadaljnih pregledih pa kopirane vse novejše izvide specialistov.
- Nujno opravičite svojega otroka, če iz kakršnih koli razlogov ne morete na pregled.  Pregled lahko odpoveste ali se prenaročite brez navedenega razloga vsaj 10 dni pred pregledom. Kasneje pa le iz objektivnih razlogov (bolezen, hospitalizacija, poškodba, smrt ožjega družinskega člana) s pisnim opravičilom. Ob neopravičeni odsotnosti boste brisani iz čakalnega seznama. 
- Mreža RA s CZO je po Sloveniji razporejena tako, da otroci glede na svojo prebivališče v občini spadajo v področno Razvojno ambulanto.

 Delo v Razvojni ambulanti je timsko

Otroka v RA s CZO najprej pregleda razvojni pediater in ga po potrebi napoti k fizioterapevtu, delovnem terapevtu, logopedu, psihologu, specialnemu pedagogu in socialnem delavcu. Izven tima pa tudi k različnim specialistom na sekundarni ali terciarni ravni zdravstvene dejavnosti.
Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo otrok usmerja predšolske otroke s posebnimi potrebami v različne programe varstva in vzgoje. Ob tem sodeluje s strokovnimi delavci vzgojnovarstvenih ustanov.

Nevrofizioterapija
V obravnavo so vključeni otroci, ki imajo odstopanja na področju razvoja in gibanja. Razvojno nevrološka obravnava temelji na celostnem pristopu (starš, otrok, terapevt), oceni in obravnavi otroka, kjer je osrednji pomen gibanje in drža trupa, ter razvoj gibalnih vzorcev, vzravnalnih, ravnotežnih in zaščitnih reakcij. Na otroka vplivamo s čutno-gibalnimi prilivi z uporabo različnih nevrofizioterapevtskih pristopov, metod in tehnik. Starše poučimo o pravilnem in vzpodbudnem ravnanju z otrokom in zakaj je to pomembno, svetujemo glede nakupa in uporabe različnih pripomočkov, ter sodelujemo z drugimi strokovnjaki, ki obravnavajo otroka. Dosežene gibalne sekvence otroka v kliničnem okolju povezujemo v dnevne aktivnosti, da jih v domačem okolju lahko integrira in prenaša v širše okolje v katerega se vključuje.

Razvojni pediater določi fizioterapevta za otroka, ta pokliče starše ter se dogovori za prvi pregled in nadalje obravnave.

Jelena Katalina Horvatič dipl. fiziot., RNO ter.
tel: 02 22 86 329
e-mail: jelena.katalina.horvatic@zd-mb.si
Vošnjakova ulica 2-4, II. nad.
Ordinacijski čas: tor., sre., pet. 7.00 – 14.30, pon., čet., 11.30 – 19.00
Odmor: dop. 11.15 – 11.45, pop. 14.15 – 14.45

Natalija Žižek, dipl. fiziot., RNO ter. (odsotna do nadaljnaga)
tel: 02 22 86 329
e-mail: natalija.zizek@zd-mb.si
Vošnjakova ulica 2-4, II. nad.
Ordinacijski čas: pon., sre., čet., pet. 7.00 – 14.30, tor. 11.30 – 19.00
Odmor: dop. 11.15 – 11.45, pop. 14.15 – 14.45

Barbara Skačej Bigec dipl. fiziot., RNO ter.
tel: 02 22 86 330
e-mail:barbara.skacej.bigec@zd-mb.si
Vošnjakova ulica 2-4, II. nad.
Ordinacijski čas: sre., čet., pet. 8.15 – 15.45, pon. in tor. 11.30 – 19.00
Odmor: dop. 11.15 – 11.45, pop. 14.15 – 14.45

Neža Robič Legčević dipl. fiziot, RNO ter.  (odsotna do nadaljnega )
tel: 02 22 86 330
e-mail: neza.robic@zd-mb.si
Vošnjakova ulica 2-4, II. nad.
Ordinacijski čas: pon. 7.00 - 11.15 in terensko delo 11.45 - 14.30, tor. 7.00 – 14.30, pet. terensko delo 7.00 – 14.30, sre. in čet. 11.30 – 19.00
Odmor: dop. 11.15 – 11.45, pop. 14.15 – 14.45

Nadomešča jo: Bobič Teja, dipl. fiziot. 
tel: 02 22 86 302
e-mail: teja.bobic@zd-mb.si
Vošnjakova ul. 2-4, pritličje
Ordinacijski čas: tor., sre., pet. 7.00 - 14.30, pon., čet. 11.30 - 19.00
Odmor: dop. 11.30 -12.00, pop. 14.30 - 15.00

Stanislava Podvršnik Justinek dipl. fiziot., RNO ter.
tel: 02 22 86 488
e-mail: stanka.podvrsnik.justinek@zd-mb.si
Vošnjakova ulica 2-4, I. nad.
Ordinacijski čas: sre., čet., pet. 7.00 – 14.30, pon. in tor. 10.30 – 18.00
Odmor: dop. 11.00 – 11.30, pop. 15.00 – 15.30

Anita Robnik, dipl. fiziot., RNO ter.
tel: 02 22 86 302
e-mail: anita.robnik@zd-mb.si
Vošnjakova ulica 2-4, pritličje
Ordinacijski čas: pon., tor.,čet., pet. 7.15 - 14.45, sre. 11.30 -19.00
Odmor: dop. 11.30 - 12.00, pop. 14.00 - 14.30

 

Delovna terapija

Otroci spoznavajo svet okoli sebe s spomočjo gibanja. Največ gibalnih izkušenjo pridobijo skozi igro, skozi njo se razvijajo. V delovno terapijo so napoteni otroci ki imajo težave zaradi razvojnega zaostanka, cerebralne paralize, motnje senzorne integracije, motenj pozornosti, motenj avtističnega spektra, prirojene malformacije udov in po poškodbah. Prav tako je namenjena otrokom s specifičnimi učnimi težavami in različnimi stopnjami duševne manjrazvitosti. Naloga delovne terapije je omogočiti otrokom s težavami v razvoju čimbolj samostojno opravljanje vsakodnevnih aktivnosti. Aktivnosti so prilagojene stopnji otrokovega razvoja in njegovim potrebam. Igro uporabimo kot delovnoterapevtski medij, za oceno otrokovega funkcioniranja in skozi igro:

- se učimo življenjskih aktivnosti (skrb zase, šolskih veščin, igre in prostega časa)
- se učimo uporabiti normalne gibalne vzorce, pridobivamo izkušnje za funkcionalno uporabo v vsakdanjem življenju (hranjenje, umivanje, oblačenje, igranje...).
- ohranjamo, pridobivamo in se učimo funkcionalne gibljivosti (premagovanja ovir, skakanja,..)
- prepoznamo in premagujemo senzorne motnje
- razvijamo finomotorične spretnosti, motorično načrtovanje, koordinacijo, pozornost,...

Staršem, vrtcem, šolam, skupnosti nudimo:
• pomoč in svetovanje pri funkcioniranju v ožjem in širšem družbenem okolju in pri prilagoditvi življenjskega okolja (domačega, šolskega,...)
• edukacijo pri uporabi ortopedskih in ortotskih pripomočkov ter njihove prilagoditve
• edukacijo pravilno dozirane fizične pomoči pri izvajanju aktivnosti
• edukacijo zdravstveno-negovalnega osebja, svojcev, spremljevalcev, vzgojiteljev in drugih

Razvojni pediater določi delovnega terapevta za otroka, ta pokliče starše ter se dogovori za prvi pregled in nadalje obravnave.

Marija Leskovar dipl. del. ter. (odsotna do nadaljnega)
tel: 02 22 86 488
email: marija.leskovar@zd-mb.si
Vošnjakova ulica 2-4, I. nadstropje
Ordinacijski čas: tor.,sre., čet., pet. 7.00 – 14.30, pon. 11.30 – 19.00
Odmor :  pon. 14.45 – 15.15 , tor.,sre 11.15 – 11.45, čet.,pet. 10.30 – 11.00

Tamara Pernek dipl. del. ter.
Tel: 02 22 86 414
email: tamara.pernek@zd-mb.si
Vošnjakova ulica 2-4, I. nadstropje
Ordinacijski čas: tor., sre., čet., pet. 7.00 – 14.30, pon. 11.30 – 19.00
Odmor: dop. 11.15 – 11.45, pop. 14.15 – 14.45

Helena Matić, dipl. del. ter.
tel: 070 441 294
email: helena.matic@zd-mb.si
Vošnjakova ulica 2-4, II. nadstropje
Ordinacijski čas: pon., tor., sre., pet. 7.00 - 14.30, čet. 11.30 -19.00
Odmor: dop. 11.00 - 11.30, pop. 14.15-14.45 

Nuša Krajnc, dipl. del. ter.
tel: 070 428 219
email: nusa.krajnc@zd-mb.si
Dvorakova ulica 5
Ordinacijski čas: tor., sre., čet., pet. 7.15 - 14.45, pon. 11.30 -19.00
Odmor: dop. 11.30 - 12.00, pop. 15.30-16.00 

Logopedska obravnava​ 

Delo logopeda v Logopedski ambulanti zajema diagnostiko, habilitacijo in rehabilitacijo otrok z odstopanji na področjih komunikacije, jezika in govora. Pokrivamo tudi področje motenj hranjenja, požiranja in žvečenja. Svetujemo pri vzpostavljanju dojenja.
Nudimo svetovanje staršem glede spodbujanja komunikacije v vsakodnevnih aktivnostih, preko igre, otrokom pa ponujamo številne priložnosti za razvoj komunikacije, jezika in govora (tudi) s pomočjo podpornih in nadomestnih načinov komunikacije ter igre.

Razvojni pediater določi logopeda za otroka, ta pokliče starše ter se dogovori za prvi pregled in nadalje obravnave.

Alja Marin prof. spec. in rehab. pedag., logoped in surdopedag., specializantka klinične logopedije
tel: 070 730 143
mail: alja.marin@zd-mb.si
Verstovškova ul. 6, Maribor
Ordinacijski čas: tor., sre., čet., pet. 7.00 – 14.00, pon. . 12.00 – 19.00
Odmor: dop. 10.30 – 11.00, pop. 15.00 – 15.30

Logopedinja je v procesu specializacije. V ambulanti je dosegljiva v ponedeljek in petek.

Alisa Kovačevič Gao mag. prof. logo. in surdo.
Tel: 02 22 86 415
mail: alisa.kovacevic@zd-mb.si
Sodna ulica 13, pritličje
Ordinacijski čas: pon. 12.00 – 19.00,  tor.,sre., čet.,  7.30 – 14.30 , pet. 7.00 – 14.00,
Odmor: dop. 11.30 – 12.00, pop. 15.00 – 15.30

Mateja Plešic Mihevc prof. spec. in rehab. pedag., logoped in surdopedag.
Tel: 02 22 86 422
mail: mateja.plesic.mihevc@zd-mb.si
Vošnjakova ulica 2-4, II. nadstropje
Ordinacijski čas:  pon., tor., sre.,  8.00 – 15.00 , čet. 11.30 – 18.30, pet. 7.00 – 14.00,
Odmor: dop. 11.30 – 12.00, pop. 15.00 – 15.30

 

Psihološka obravnava

Delo psihologa v Razvojni ambulanti zajema psihološko obravnavo otrok z motnjami v razvoju ter supotrivne obravnave in svetovanje za starše oziroma družino.
Psihološko ocenjevanje predstavlja diagnostično oceno otrokovega aktualnega razvoja in funkcioniranja, prepoznavo odstopanj na gibalnem, govornem, osebnostnem, socialnem ter spoznavnem področju in nadaljnje spremljanje, svetovanje ter usmerjanje.
Psiholog pri svojem delu sodeluje z ostalimi člani strokovnega tima in zunanjimi sodelavci oz. institucijami.

Razvojni pediater določi psihologa za otroka, ta pokliče starše ter se dogovori za prvi pregled in nadalje obravnave.

Tjaša Pucko mag. psihol.
Tel: 070 482 050
mail: tjasa.pucko@zd-mb.si
Verstovškova ul. 6, Maribor
Ordinacijski čas: pon. 12.00 – 19.00 ,  tor.,sre. čet. 8.00 – 15.00,    pet. 7.00 – 14.00
Odmor: dop. 11.00 – 11.30, pop. 14.30 – 15.00
Psihologinja je v procesu specializacije.

Kaja Lubej mag. psih.
tel: 02 22 86 465
mail: kaja.lubej@zd-mb.si
Sodna ulica 13, pritličje
Ordinacijski čas: pon., tor., čet.,pet. 7.30 – 14.30, sre. 12.00 – 19.00
Odmor: dop. 10.30 – 11.00, pop. 15.30 – 16.00

 

Specialno pedagoška obravnava

Delo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga v Razvojni ambulanti zajema oceno otrokovih potreb in specialno pedagoško obravnavo otrok s težavami na področju motoričnega, spoznavnega, govorno-jezikovnega razvoja, socialnega razvoja in prilagojenega vedenja ter oceno potreb družin.
Svetuje staršem in prikaže učenje skozi igro za učenje posameznih spretnosti v domačem okolju ter ugotavlja priložnosti za učenje veščin v vsakodnevnih rutinah, usmerja pozitivna vedenja in odpravlja moteča vedenja.
Nudi svetovanje pedagoškim delavcem v vrtcih, opazuje in ocenjuje otrokovo funkcioniranje v skupini, ugotavlja ustrezne prilagoditve in pripomočke za otrokovo optimalno funkcioniranje in vključevanje v okolje.
Svetuje na področju usmerjanja otrok s posebnimi potrebami v ustrezne vzgojno-izobraževalne ustanove.

Razvojni pediater določi specialno in rehabilitacijasko pedagoginjo za otroka, ta pokliče starše ter se dogovori za prvi pregled in nadalje obravnave.

Maša Orel prof. spec. reh. ped.
tel: 02 22 86 416 in 070 832 038
mail: masa.orel@zd-mb.si
Sodna ulica 13, pritličje
Ordinacijski čas:  pon.,sre., čet., pet. 7:30 - 14:30  tor. 12.00 – 19.00
Odmor: dop. 11.30 – 12.00, pop. 15.00 – 15:30


Socialna delavka

Socialna obravnava različnih psihosocialnih in sociokulturnih razmer v katerih družina živi in pomoč pri urejanju le-teh.
Seznanitev staršev s storitvami in pravicami, ki jim lahko koristijo in olajšajo položaj v skrbi za otroka s posebnimi potrebami.
Seznanitev staršev z mrežo in programi sistema pomoči, ki so del celostne skrbi za otroke s posebnimi potrebami in pomoč pri vključevanju. Pomoč pri urejanju pravic, ki jih imajo v skladu z zakonskimi akti.
Psihosocialna pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani pri skrbi za otroka
Sodelovanje z različnimi ustanovami na terenu (vrtci, CSD, nevladne organizacije), ki lahko pomembno prispevajo k reintegraciji in normalizaciji družine.

Razvojni pediater določi pomoč socialne delavke za otroka in družino, ta pokliče starše ter se dogovori za prvi pregled in nadalje obravnave.

Simona Muhič univ. dipl. soc. del.
Tel: 02 22 86 325
mail: simona.muhic@zd-mb.si
Vošnjakova ulica 2-4, II. nadstropje
Ordinacijski čas: tor., sre., pet. 7.30 – 15.00, pon., čet. 11.30 – 19.00
Odmor: dop. 10.30 – 11.00, pop. 15.00 – 15.30

Saška Dobaj univ. dipl. soc. del.
Tel: 02 22 86 325
mail: saska.dobaj@zd-mb.si
Vošnjakova ulica 2-4, II. nadstropje
Ordinacijski čas: pon., tor., čet., pet.: 7.00 - 14.30 in sre.: 10.30 - 18.00
Odmor: dop.  10.30 - 11.00,   pop. 14.00-14.30
Do nadaljnega opravlja polovični delovni čas. pon., tor., čet., pet., 7.00 - 11.00 in sre., 11.00 - 15.00

 

POMEMBNE POVEZAVE IN INFORMACIJE ZA STARŠE

https://zdaj.net/novorojencek-in-dojencek/nega-in-sodelovanje-z-dojenckom/pravilno-rokovanje-z-dojenckom/

Na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje so še druge zanimive teme. Močno priporočamo zlasti:

http://www.nijz.si/publikacije/dojencek-kako-ga-pestujemo-in-se-ukvarjamo-z-njim
http://www.nijz.si/publikacije/predsolski-otroci-prirocnik-za-izvajalce-vzgoje-za-zdravje-ob-sistematskih-pregledih

POMEMBNE POVEZAVE IN INFORMACIJE ZA STROKOVNE DELAVCE VRTCA

Vprašalnik o otrokovem funkcioniranju v vrtcu

VLOGA ZA PRIDOBITEV SPREMLJEVALCA ZA FIZIČNO POMOČ V PRIMERU POMEMBNE OGROŽENOSTI OTROKOVE VARNOSTI IN RAZVOJA

 

PRISPEVKI

•    Zgodnja logopedska obravnava otrok članek, Zgodnja logopedska obravnava otrok - PPT

•    Berem otroku - nasveti

•    Berem otroku - bralni seznam

•    Staršem v pomoč pri vzpodbujanju malčka za samostojno oblačenje

•    Razvoj komunikacije, govora in jezika - mejniki in dejavniki tveganja za logopedsko intervencijo • Alja Marin

•    Zloženka: Govorne igre za urjenje govornega aparata – Alja Marin

•    Navodila in priporočila fizioterapevta za otroke v starostnem obdobju od 6 do 9 mesecev - Jelena Katalina Horvatič in Natalija Žižek

•    Razvojno nevrološka obravnava zgodnje okvare možgan po konceptu Bobath v ZD Maribor - Jelena Katalina Horvatič dipl.fiziot.spec.RNO

​•    Gibam se z otrokom

•    Igram se z otrokom

•    Rišem z otrokom

•    Ustvarjam z otrokom

•    Premagujem izzive z otrokom

•    Kdaj obiskati Center za zgodnjo obravnavo, opozorilni znaki

•    Kdaj obiskati Center za zgodnjo obravnavo, smernice

•    ZLOŽENKA OBČUTEK ZA VOH, Helena Matić

•    ZLOŽENKA OBČUTEK ZA VID, Helena Matić

•    ZLOŽENKA OBČUTEK ZA SLUH, Helena Matić

•    ZLOŽENKA OBČUTEK ZA RAVNOTEŽJE, Helena Matić

•    ZLOŽENKA OBČUTEK ZA POLOŽAJ SKLEPOV, Helena Matić

•    ZLOŽENKA OBČUTEK ZA OKUS, Helena Matić

•    ZLOŽENKA OBČUTEK ZA DOTIK, Helena Matić