SLUŽBA ZA OTROŠKO IN MLADOSTNIŠKO PSIHIATRIJO

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

 

Naročanje:

Ob naročanju vpišemo otroka v čakalno vrsto, opravimo triažni razgovor in  vas ustno in pisno obvestimo o točnem datumu in uri pregleda.

V obravnavo sprejemamo: otroke in mladostnike, od rojstva do 18 leta starosti in njihove starše.

Naročanje:

-osebno  v  ordinacijskem času

 -po pošti, naslov;  

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,  SLUŽBA ZA OTROŠKO IN MLADOSTNIŠKO PSIHIATRIJO CDZOM Maribor,   Vošnjakova ul.4  MARIBOR 2000

-po telefonu: 02/ 22 86 353, 02/ 2286354, 02/2286226,

                       vsak dan med 7.30 - 9.30

                       popoldan: ponedeljek, sreda, četrtek med 14.30 - 16.30

-po elektronski pošti: psih.otr.narocanje@zd-mb.si

-elektronsko na spletni strani:https://narocanje.ezdrav.si/


Odgovorna oseba za čakalni seznam:
Metka Kelbič, (02 22 86 226,metka.kelbic@zd-mb.si)

Najkrajša čakalna doba:
Za prve preglede je čakalna doba pod stopnjo nujnosti:

PEDOPSIHIATER;

-REDNO 435 dni
-HITRO 232 dni
-ZELO HITRO 136 dni
-NUJNO-se obravnava v najbližji bolnišnici

KLINIČNI PSIHOLOG;

-REDNO 160 dni
-HITRO  140 dni
-ZELO HITRO 120 dni
-NUJNO-se obravnava v najbližji bolnišnici

Čakalne dobe za spodaj navedene profile so zgolj informativne narave.

PSIHOLOG;

čakalna doba 160 dni

SPECIALNI PEDAGOG;

čakalna doba 120 dni

LOGOPED;

čakalna doba 60 dni

DELOVNI TERAPEVT;

čakalna doba 20 dni

V primeru nujnega stanja se lahko obrnete na:

 • Klinika za pediatrijo UKC Maribor za otroke in mladostnike do 18 leta starosti (od ponedeljka do petka 8:00-15:00) Telefonska številka: 02 /321-21-10
 • Službo za otroško psihiatrijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani (Bohoričeva ul. 20) med 8.00 – 15.00 uro za otroke do 15. leta. Telefonska številka 01/522-87-99
 • Enota za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo, Urgentna triažna ambulanta Centra za mentalno zdravje Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana od 15. do 18. leta (od ponedeljka do petka 8:00-15:00). Telefonska številka: 01/587-49-55 ali 01/587-48-40 
 • Izven rednega delovnega časa se v primeru, da zaradi duševne motnje otrok/mladostnik ogroža svoje življenje ali življenje drugih ali če huje ogroža svoje zdravje ali zdravje drugih ali povzroča hudo premoženjsko škodo sebi ali drugim, napoti na pregled v dežurno službo, ki deluje v okviru Enote za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo Ljubljana na naslovu Grablovičeva 44a. (za vse otroke/mladostnike do 19. leta starosti).  Telefonska številka: 01/587-48-40 


Katere težave in motnje obravnavamo

Obravnavamo celoten spekter motenj s področja duševnosti, pri čemer le-te ločimo po stopnji nujnosti, kar je pomembno pri triažiranju in naročanju na prvi pregled.

Pedopsihiatrična obravnava (ambulanta):

 • čustvene in vedenjske motnje,
 • tesnobe, strahovi ter druga anksiozna in fobična stanja,
 • motnje spanja,
 • motnje hranjenja,
 • depresivna motnja,
 • bipolarna motnja,
 • psihotična motnja,
 • motnje izločanja,
 • motnje pozornosti s hiperaktivnostjo
 • samopoškodbeno vedenje,
 • posttravmatska stresna motnja,
 • obsesivno kompulzivna motnja,
 • tiki,
 • elektivni mutizem,
 • avtizem in druge motnje avtističnega spektra,
 • primanjkljaji na posameznih razvojnih področjih

 

Defektološka ambulanta

Defektolog izvaja preventivno, diagnostično in terapevtsko delo. Obravnava otroke, ki so imeli rizičen zgodnji razvoj, imajo gibalne, govorne in učne težave.

S strokovnim timom na dispanzerju sodeluje pri zgodnjem odkrivanju motenj v duševnem in telesnem razvoju. Zastavi cilje obravnave, starše seznani z motnjo in poda napotke za ustrezno vodenje. Otroke vodi in spremlja njihov razvoj ter beleži njihov napredek. Otroke z razvojnimi zaostanki pripravlja na šolo.

Je član strokovnega tima komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami in sodeluje s strokovnjaki na Dispanzerju za pedopsihiatrijo ter drugimi ustanovami, kamor je otrok vključen.

Pri šolskih otrocih izvaja vaje za odpravo specifičnih in nespecifičnih učnih težav, ki segajo na področje branja, pisanja ali računanja.

Posebno skrb posveča otrokom z motnjami pozornosti in koncentracije in izvaja korektivno delo, pri tem sodeluje z družino in šolo.

Večjim otrokom pomaga pri iskanju optimalnih strategij učenja.

Izvaja mentorsko in raziskovalno delo.

Logopedska ambulanta

Obseg dela logopeda je preventiva (sistematski pregledi) in kurativa (obravnava, terapija).

V okviru preventive opravljamo preventivne logopedske preglede (PLP-5) za ugotavljanje govornih, jezikovnih in komunikacijskih zmožnosti pet-letnih otrok. Pri pregledu uporabljamo protokol PLP-5, s katerimi vsi logopedi v Sloveniji triažiramo govorno-jezikovne težave.
V primeru, da ugotovimo značilno odstopanje na enem ali več področjih, svetujemo poglobljen logopedski diagnostični pregled, ki potrdi ali ovrže ugotovljeno odstopanje. Tak pregled vodimo sami ali pa priporočimo, da ga opravijo na Centru za sluh in govor Maribor oziroma kje drugje.

V okviru kurativnega delovanja obravnavamo govorno-jezikovne motnje predšolskih in šolskih otrok. Logopedski diagnostični pregled je temelj, na podlagi katerega načrtujemo logopedsko obravnavo. Pri delu sproti preverjamo otrokov napredek. Za potrebe celostne diagnostike in obravnave sodelujemo s strokovnjaki in specialisti drugih strok: specialni pedagogi, klinični psihologi, pedopsihiatri, otorinolaringologi, foniatri, ortodonti, s šolo, z vrtcem. Eden najpomembnejših členov logopedske obravnave so vsekakor starši. Le s tesnim sodelovanjem s starši lahko dosežemo želen terapevtski učinek. Pri otrocih s težjimi govorno-jezikovnimi težavami sodelujemo kot član tima v postopkih usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, katerih namen je pridobitev odločbe o dodatni strokovni pomoči logopeda.

V sodelovanju z različnimi ustanovami izvajamo preventivno delo s predavanji, sodelujemo v delavnicah, se stalno strokovno izobražujemo in izpopolnjujemo ter izvajamo raziskovalno delo. Za potrebe izboljšanja kakovosti logopedskega dela, se povezujemo z drugimi ustanovami in logopedi po Sloveniji.

Klinična psihologija

Delo kliničnega psihologa zajema preventivno in kurativno dejavnost.
Preventivna dejavnost kliničnih psihologov zajema sistematične psihološke preglede triletnih otrok, pri katerih ugotavljamo ustreznost spoznavnega, osebnostnega in govornega razvoja otrok, hkrati pa nudimo svetovanje in podporo staršem. Ob ugotovljenih odstopanjih otroka napotimo k ustreznim strokovnjakom ali pa ga sprejmemo v obravnavo.

V okviru kurative izvajamo psihodiagnostiko in obravnavo otrok ter mladostnikov z učnimi, vedenjskimi in čustvenimi težavami, ob tem pa nudimo svetovanje in podporo tudi staršem. V sodelovanju s Centrom za otroke z motnjo razvoju spremljamo razvoj otrok z razvojno-nevrološkimi motnjami.

Ob svojem delu se nenehno povezujemo s šolami, vrtci, Zavodom za šolstvo, CDS, vzgojnimi zavodi, mladinskimi domovi ter drugimi institucijami in enotami, ki se ukvarjajo z duševnim zdravjem otrok in mladostnikov.
Z namenom celostne obravnave sodelujemo s strokovnjaki in specialisti drugih strok: pedopsihiatri, pediatri, specialni pedagogi, logopedi, delovnimi terapevti,socialnimi delavci.

Delovna terapija

V delovno-terapevtsko obravnavo so vključeni otroci ali mladostniki, ki ne dosegajo razvojnih mejnikov, imajo težave na področju fine in grobe motorike, grafomotorike, senzorike, pozornosti, rutine, organizacije in skrbi zase.
Osredotočeni smo na potek razvoja, ponovno vzpostavitev ali vzdrževanje spretnosti in veščin, ki jih otroci ali mladostniki potrebujejo v vsakodnevnem življenju.
Delovna terapija v CDZOM poteka v sklopu individualne obravnave posameznika ali manjših skupin.

Negovalni tim

 • Metka KELBIČ, dipl.m.s.,
 • Marjana REPIČ HARL, dipl.m.s.,
 • Mateja GRIL, s.m.s. in
 • Aleksandra MISLOVIČ, v.ms.
 • Mojca ČATER , dipl.m.s.
 • Bianca VIDOVIČ, tehn.zdr.nege
   

Medicinska sestra je v najtesnejši komunikaciji s pacientom, izvaja sprejem, obravnava pacienta s psihičnega, fizičnega in socialnega vidika, evidentira obiske, opravlja triažne razgovore, naroča na preglede, izvaja medicinsko tehnične posege po naročilu zdravnika, vključuje se v terensko delo, sodeluje v timskih obravnavah, obdela in interpretira statistične podatke, izvaja zdravstveno vzgojo in skrbi za naročanje, skladiščenje, izdajo in porabo materiala ter tudi za arhiviranje kartotek.

Preventiva

Pomemben del vsebine našega dela je preventiva. Če bi to delo opustili, bi izgubili nadzor nad celostnim zdravstvenim stanjem populacije.

Opravljamo preventivne preglede tri in pet letnih otrok, ki jih izvajata psiholog in logoped v sodelovanju z medicinsko sestro.