Logopedska obravnava:

Obseg dela logopeda je preventiva (sistematski pregledi) in kurativa (obravnava, terapija).

V okviru preventive opravljamo preventivne logopedske preglede (PLP-5) za ugotavljanje govornih, jezikovnih in komunikacijskih zmožnosti pet-letnih otrok. Pri pregledu uporabljamo protokol PLP-5, s katerimi vsi logopedi v Sloveniji triažiramo govorno-jezikovne težave.
V primeru, da ugotovimo značilno odstopanje na enem ali več področjih, svetujemo poglobljen logopedski diagnostični pregled, ki potrdi ali ovrže ugotovljeno odstopanje.


V okviru kurativnega delovanja obravnavamo motnje v govorno-jezikovni komunikaciji predšolskih in šolskih otrok vključenih v Službo otroške in mladostniške psihiatrije/Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Logopedski diagnostični pregled je temelj, na podlagi katerega načrtujemo logopedsko obravnavo. Pri delu sproti preverjamo otrokov napredek. Za potrebe celostne diagnostike in obravnave sodelujemo s strokovnjaki in specialisti drugih strok: pedopsihiatri, kliničnimi psihologi, psihologi, delovnimi terapevti, specialnimi pedagogi, socialnimi delavci, otorinolaringologi, foniatri, ortodonti, nevrologi, Centri za socialno delo, s šolo in z vrtcem. Eden najpomembnejših členov logopedske obravnave so vsekakor starši. Le s tesnim sodelovanjem s starši lahko dosežemo želen terapevtski učinek. Pri otrocih s težjimi govorno-jezikovnimi težavami svetujemo začetek postopka usmerjanja in pridobitev dodatne strokovne pomoči v vrtcu ali šoli.

V sodelovanju z različnimi ustanovami izvajamo preventivno delo s predavanji, sodelujemo v delavnicah, se stalno strokovno izobražujemo in izpopolnjujemo ter izvajamo raziskovalno delo. Za potrebe izboljšanja kakovosti logopedskega dela, se povezujemo z drugimi ustanovami in logopedi po Sloveniji.

Priloga: Logopedska obravnava