Delovno terapevtska obravnava:

V obravnavo so vključeni otroci ali mladostniki skupaj s svojimi starši / skrbniki / rejniki, ki zaradi svojih primankljajev ne dosegajo razvojnih mejnikov glede na svojo kronološko starost ter hkrati odstopajo na enem ali več področij delovanja.

Področja delovanja delovne terapije zajema: skrb zase, grobo motoriko, fino motoriko, grafomotoriko, socialne veščine, izvršilne funkcije ter področje senzorne integracije.

V delovni terapiji se osredotočamo na potek razvoja, ponovno vzpostavitev ali vzdrževanje spretnosti in veščin, ki jih otroci ali mladostniki potrebujejo v vsakodnevnem življenju.

Delovna terapija v CDZOM poteka v sklopu rednih, strnjenih individualnih obravnav posameznika ali manjših skupin. Zraven tega pa se nenehno povezujemo z zunanjimi institucijami (vrtec, šola, mladinski domovi) ter z ostalimi člani tima znotraj CDZOM-ja (pedopsihiater, klinični psiholog, psiholog, logoped, specialni pedagog ter negovalni tim).

Priloga: Delovno terapevtska obravnava