SLUŽBA ZA OTROŠKO IN MLADOSTNIŠKO PSIHIATRIJO

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

 

Naročanje:

Ob naročanju vpišemo otroka v čakalno vrsto, opravimo triažni razgovor in  vas ustno in pisno obvestimo o točnem datumu in uri pregleda.

V obravnavo sprejemamo: otroke in mladostnike, od rojstva do 18 leta starosti in njihove starše.

Naročanje:

 • osebno  v  ordinacijskem času
 • po pošti, naslov: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,  SLUŽBA ZA OTROŠKO IN MLADOSTNIŠKO PSIHIATRIJO CDZOM Maribor, Vošnjakova ul. 4  MARIBOR 2000
 • po telefonu: 02/ 22 86 353, 02/ 2286354, 02/2286226, vsak dan med 7.30 - 9.30, popoldan: ponedeljek, sreda, četrtek med 14.30 - 16.30
 • po elektronski pošti: psih.otr.narocanje@zd-mb.si
 • elektronsko na spletni strani: https://narocanje.ezdrav.si/


Odgovorna oseba za čakalni seznam:
Metka Kelbič, (02 62 01 533, metka.kelbic@zd-mb.si)

V primeru nujnega stanja se lahko obrnete na:

 • Klinika za pediatrijo UKC Maribor za otroke in mladostnike do 18 leta starosti (od ponedeljka do petka 8:00-15:00) Telefonska številka: 02 /321-21-10
 • Službo za otroško psihiatrijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani (Bohoričeva ul. 20) med 8.00 – 15.00 uro za otroke do 15. leta. Telefonska številka 01/522-87-99
 • Enota za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo, Urgentna triažna ambulanta Centra za mentalno zdravje Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana od 15. do 18. leta (od ponedeljka do petka 8:00-15:00). Telefonska številka: 01/587-49-55 ali 01/587-48-40 
 • Izven rednega delovnega časa se v primeru, da zaradi duševne motnje otrok/mladostnik ogroža svoje življenje ali življenje drugih ali če huje ogroža svoje zdravje ali zdravje drugih ali povzroča hudo premoženjsko škodo sebi ali drugim, napoti na pregled v dežurno službo, ki deluje v okviru Enote za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo Ljubljana na naslovu Grablovičeva 44a. (za vse otroke/mladostnike do 19. leta starosti).  Telefonska številka: 01/587-48-40 


Katere težave in motnje obravnavamo

Obravnavamo celoten spekter motenj s področja duševnosti, pri čemer le-te ločimo po stopnji nujnosti, kar je pomembno pri triažiranju in naročanju na prvi pregled.

 

Pedopsihiatrična obravnava:

Specialist otroške in mladostniške psihiatrije obravnava otroke in mladostnike s težavami na področju duševnega zdravja kot so:

 • čustvene in vedenjske motnje
 • tesnoba, anksioznost, fobije
 • razpoloženjske motnje
 • motnje hranjenja
 • motnje spanja
 • motnje izločanja
 • psihotična motnja
 • somatoformne motnje
 • motnja pozornosti s hiperaktivnostjo
 • avtizem in druge motnje avtističnega spektra
 • tiki
 • primanjkljaji na posameznih razvojnih področjih
 • samopoškodovanje
 • obsesivno kompulzivna motnja
 • posttravmatska stresna motnja

 

Obravnava zajema diagnostiko, zdravljenje z zdravili, psihoedukacijo, svetovanje in podporno obravnavo. Specialist otroške in mladostniške psihiatrije sodeluje s timom CDZOM ( klinični psiholog, psiholog, specialni pedagog- defektolog, delovni terapevt, logoped, socialni delavec, medicinska sestra), izbranim zdravnikom ali pediatrom in zunanjimi ustanovami.

 

Defektološka oziroma specialno pedagoška obravnava:

Defektolog izvaja preventivno, diagnostično in terapevtsko delo. Osnovne naloge specialnega in rehabilitacijskega pedagoga oz. defektologa so:

 • izdelava diagnostične ocene otrokovega funkcioniranja (predšolski in šolski otroci)
 • ocena zrelosti za šolo
 • neposredno delo z otroci z razvojnimi zaostanki
 • neposredno delo z otroci z učnimi težavami
 • pomoč pri iskanju optimalnih načinov učenja
 • iskanje ustreznih prilagoditev za posameznega otroka
 • svetovanje staršem
 • sodelovanje z zunanjimi inštitucijami
 • sodelovanje pri pripravi individualiziranega programa
 • spremljanje in evalvacija otrokovega napredka
 • mentorsko in raziskovalno delo.

 

Logopedska obravnava:

Obseg dela logopeda je preventiva (sistematski pregledi) in kurativa (obravnava, terapija).

V okviru preventive opravljamo preventivne logopedske preglede (PLP-5) za ugotavljanje govornih, jezikovnih in komunikacijskih zmožnosti pet-letnih otrok. Pri pregledu uporabljamo protokol PLP-5, s katerimi vsi logopedi v Sloveniji triažiramo govorno-jezikovne težave.
V primeru, da ugotovimo značilno odstopanje na enem ali več področjih, svetujemo poglobljen logopedski diagnostični pregled, ki potrdi ali ovrže ugotovljeno odstopanje.


V okviru kurativnega delovanja obravnavamo motnje v govorno-jezikovni komunikaciji predšolskih in šolskih otrok vključenih v Službo otroške in mladostniške psihiatrije/Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Logopedski diagnostični pregled je temelj, na podlagi katerega načrtujemo logopedsko obravnavo. Pri delu sproti preverjamo otrokov napredek. Za potrebe celostne diagnostike in obravnave sodelujemo s strokovnjaki in specialisti drugih strok: pedopsihiatri, kliničnimi psihologi, psihologi, delovnimi terapevti, specialnimi pedagogi, socialnimi delavci, otorinolaringologi, foniatri, ortodonti, nevrologi, Centri za socialno delo, s šolo in z vrtcem. Eden najpomembnejših členov logopedske obravnave so vsekakor starši. Le s tesnim sodelovanjem s starši lahko dosežemo želen terapevtski učinek. Pri otrocih s težjimi govorno-jezikovnimi težavami svetujemo začetek postopka usmerjanja in pridobitev dodatne strokovne pomoči v vrtcu ali šoli.

V sodelovanju z različnimi ustanovami izvajamo preventivno delo s predavanji, sodelujemo v delavnicah, se stalno strokovno izobražujemo in izpopolnjujemo ter izvajamo raziskovalno delo. Za potrebe izboljšanja kakovosti logopedskega dela, se povezujemo z drugimi ustanovami in logopedi po Sloveniji.

Priloga: Logopedska obravnava

 

Klinično psihološka obravnava:

Delo kliničnega psihologa zajema preventivno in kurativno dejavnost. Preventivna dejavnost kliničnih psihologov zajema sistematične psihološke preglede triletnih otrok, pri katerih ugotavljamo ustreznost spoznavnega, osebnostnega in govornega razvoja otrok, hkrati pa nudimo svetovanje in podporo staršem. Ob ugotovljenih odstopanjih otroka napotimo k ustreznim strokovnjakom ali pa ga sprejmemo v obravnavo.

V okviru kurative izvajamo psihodiagnostiko in obravnavo otrok ter mladostnikov z učnimi, vedenjskimi in čustvenimi težavami, ob tem pa nudimo svetovanje in podporo tudi staršem.

Ob svojem delu se nenehno povezujemo s šolami, vrtci, Zavodom za šolstvo, CSD, vzgojnimi zavodi, mladinskimi domovi ter drugimi institucijami in enotami, ki se ukvarjajo z duševnim zdravjem otrok in mladostnikov.

Z namenom celostne obravnave sodelujemo s strokovnjaki in specialisti drugih strok: pedopsihiatri, pediatri, specialni pedagogi, logopedi, delovnimi terapevti, socialnimi delavci.

 

Delovno terapevtska obravnava:

V obravnavo so vključeni otroci ali mladostniki skupaj s svojimi starši / skrbniki / rejniki, ki zaradi svojih primankljajev ne dosegajo razvojnih mejnikov glede na svojo kronološko starost ter hkrati odstopajo na enem ali več področij delovanja.

Področja delovanja delovne terapije zajema: skrb zase, grobo motoriko, fino motoriko, grafomotoriko, socialne veščine, izvršilne funkcije ter področje senzorne integracije.

V delovni terapiji se osredotočamo na potek razvoja, ponovno vzpostavitev ali vzdrževanje spretnosti in veščin, ki jih otroci ali mladostniki potrebujejo v vsakodnevnem življenju.

Delovna terapija v CDZOM poteka v sklopu rednih, strnjenih individualnih obravnav posameznika ali manjših skupin. Zraven tega pa se nenehno povezujemo z zunanjimi institucijami (vrtec, šola, mladinski domovi) ter z ostalimi člani tima znotraj CDZOM-ja (pedopsihiater, klinični psiholog, psiholog, logoped, specialni pedagog ter negovalni tim).

Priloga: Delovno terapevtska obravnava

 

Obravnava v socialni službi:

Socialna delavka v timu CDZOM izvaja svetovalno delo s celo družino. Nudi oporo in pomoč tako staršem, ki se soočajo s stisko ali težavo povezano z otrokom, ali ki izhaja iz družinske situacije ali osebne stiske, kot tudi mladostnikom. Skupaj z uporabniki oblikuje načrt pomoči, je na voljo v kriznih situacijah, prvih usmeritvah ter razbremenilnih pogovorih. Delovne naloge socialne delavke obsegajo tudi pomoč pri seznanitvi s pravicami uporabnika v raznih postopkih in storitvah ter uveljavljanju pravic s področja zdravstva, šolstva in socialnega varstva.

 

Negovalni tim:

 • Metka KELBIČ, dipl. m. s.
 • Tina Peklar, dipl. m. s.
 • Nina Gert, dipl. m. s.
 • Lisa Henkel, dipl. m. s.
 • Mateja GRIL
 • Aleksandra MISLOVIČ, vms.
 • Mojca ČATER, dipl. m. s.
 • Bianca VIDOVIČ

 

Medicinska sestra je v najtesnejši komunikaciji s pacientom, izvaja sprejem, obravnava pacienta s psihičnega, fizičnega in socialnega vidika, evidentira obiske, opravlja triažne razgovore, naroča na preglede, izvaja medicinsko tehnične posege po naročilu zdravnika, vključuje se v terensko delo, sodeluje v timskih obravnavah, obdela in interpretira statistične podatke, izvaja zdravstveno vzgojo in skrbi za naročanje, skladiščenje, izdajo in porabo materiala ter tudi za arhiviranje kartotek.

 

Preventiva:

Pomemben del vsebine našega dela je preventiva. Če bi to delo opustili, bi izgubili nadzor nad celostnim zdravstvenim stanjem populacije.

Opravljamo preventivne preglede tri in pet letnih otrok, ki jih izvajata psiholog in logoped v sodelovanju z medicinsko sestro.

Koristne informacije s področja duševnega zdravja otrok in mladostnikov:

Povezave do spletnih strani: