Naročanje: osebno, po pošti, e-pošti psih.otr.narocanje@zd-mb.si, po spletu ali po telefonu 02 22 86 353 (sprejem) ali 02 22 86 354 z napotnico osebnega zdravnika vsak delavnik med 7:30 in 9:30, ter v ponedeljek, sreda in četrtek med 15.30 in 17.30.

V Službi za otroško in mladostniško psihiatrijo izvajamo delo po dispanzerski metodi dela, kar pomeni najvišje organizirano izven-bolnišnično obliko zdravstvenega varstva.

Tako je v celostno obravnavo otrok in mladostnikov vključenih več strokovnjakov, ki delajo timsko. Tim sestavljajo pedopsihiater, klinični psiholog, defektolog (specialni in rehabilitacijski pedagog), logoped in socialni delavec, po potrebi pa se vanj vključujejo drugi sodelavci (pediatri, nevrologi, strokovni delavci iz vrtcev in šol, CSD, mladinskih domov, kriznih centrov, vzgojno varstvenih zavodov in vzgojnih zavodov, itd.), kar omogoča povezavo med ustanovami in s tem celostno in kompleksno obravnavo pacientov. 

Služba za otroško in mladostniško psihiatrijo združuje vzgojno - svetovalno in klinično dejavnost in daje s tem več možnosti za celovit pristop k problemom razvojne dobe. 

Cilj službe je zaščita in skrb za duševno zdravje otrok, mladostnikov in njihovih družin, ozaveščanje širše družbene skupnosti ter vzgojno izobraževalno delo. Pravilna in pravočasna obravnava otroka s psihično motnjo ne pomeni samo zdravljenje motnje same, pač pa predstavlja tudi preventivo razvoja psihopatologije v odrasli dobi, preprečavanje dodatnih zdravstvenih obolenj oziroma komorbidnosti in neredko tudi rehabilitacijo otroka in družine v širšem socialnem okolju.

 

Katere težave in motnje obravnavamo

Obravnavamo celoten spekter motenj s področja duševnosti, pri čemer le-te ločimo po stopnji nujnosti, kar je pomembno pri naročanju na prvi pregled.

Urgentna stanja

 • akutna psihotična motnja (shizofrenija in druga psihotična stanja),
 • samomorilna vedenja in samomorilni poskus,
 • huda depresivna motnja,
 • resna slika vedenjske motnje, ki ovira otroka v funkcioniranju in je nevarna zanj in za okolico,
 • hudo agresivno vedenje,
 • huda anksiozna motnja,
 • zlorabe otrok in
 • akutna stresna motnja.

Pacienti z urgentnimi stanji so lahko napoteni v hospitalno obravnavo, v kolikor se kaže potreba po intenzivni diagnostični in terapevtski obravnavi.

Pedopsihiatrična obravnava (ambulanta):

 • čustvene in vedenjske motnje,
 • tesnobe, strahovi ter druga anksiozna in fobična stanja,
 • motnje spanja,
 • motnje hranjenja,
 • depresivna motnja,
 • bipolarna motnja,
 • psihotična motnja,
 • motnje izločanja,
 • motnje pozornosti s hiperaktivnostjo,
 • samopoškodbeno vedenje,
 • poststravmatska stresna motnja,
 • obsesivno kompulzivna motnja,
 • tiki,
 • elektivni mutizem,
 • avtizem in druge motnje avtističnega spektra,
 • primanjklaji na posameznih razvojnih področjih.

 

Defektološka ambulanta

Defektolog izvaja preventivno, diagnostično in terapevtsko delo. Obravnava otroke, ki so imeli rizičen zgodnji razvoj, imajo gibalne, govorne in učne težave.

S strokovnim timom na dispanzerju sodeluje pri zgodnjem odkrivanju motenj v duševnem in telesnem razvoju. Zastavi cilje obravnave, starše seznani z motnjo in poda napotke za ustrezno vodenje. Otroke vodi in spremlja njihov razvoj ter beleži njihov napredek. Otroke z razvojnimi zaostanki pripravlja na šolo.

Je član strokovnega tima komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami in sodeluje s strokovnjaki na Dispanzerju za pedopsihiatrijo ter drugimi ustanovami, kamor je otrok vključen.

Pri šolskih otrocih izvaja vaje za odpravo specifičnih in nespecifičnih učnih težav, ki segajo na področje branja, pisanja ali računanja.

Posebno skrb posveča otrokom z motnjami pozornosti in koncentracije in izvaja korektivno delo, pri tem sodeluje z družino in šolo.

Večjim otrokom pomaga pri iskanju optimalnih strategij učenja.

Izvaja mentorsko in raziskovalno delo.

Logopedska ambulanta

Obseg dela logopeda je preventiva (sistematski pregledi) in kurativa (obravnava, terapija). 
 
V okviru preventive opravljamo preventivne logopedske preglede (PLP-5) za ugotavljanje govornih, jezikovnih in komunikacijskih zmožnosti pet-letnih otrok. Pri pregledu uporabljamo protokol PLP-5, s katerimi vsi logopedi v Sloveniji triažiramo govorno-jezikovne težave. 
V primeru, da ugotovimo značilno odstopanje na enem ali več področjih, svetujemo poglobljen logopedski diagnostični pregled, ki potrdi ali ovrže ugotovljeno odstopanje. Tak pregled vodimo sami ali pa priporočimo, da ga opravijo na Centru za sluh in govor Maribor oziroma kje drugje.

V okviru kurativnega delovanja obravnavamo govorno-jezikovne motnje predšolskih in šolskih otrok. Logopedski diagnostični pregled je temelj, na podlagi katerega načrtujemo logopedsko obravnavo. Pri delu sproti preverjamo otrokov napredek. Za potrebe celostne diagnostike in obravnave sodelujemo s strokovnjaki in specialisti drugih strok: specialni pedagogi, klinični psihologi, pedopsihiatri, otorinolaringologi, foniatri, ortodonti, s šolo, z vrtcem. Eden najpomembnejših členov logopedske obravnave so vsekakor starši. Le s tesnim sodelovanjem s starši lahko dosežemo želen terapevtski učinek. Pri otrocih s težjimi govorno-jezikovnimi težavami sodelujemo kot član tima v postopkih usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, katerih namen je pridobitev odločbe o dodatni strokovni pomoči logopeda.
 
V sodelovanju z različnimi ustanovami izvajamo preventivno delo s predavanji, sodelujemo v delavnicah, se stalno strokovno izobražujemo in izpopolnjujemo ter izvajamo raziskovalno delo. Za potrebe izboljšanja kakovosti logopedskega dela, se povezujemo z drugimi ustanovami in logopedi po Sloveniji.

Klinična psihologija

Delo kliničnega psihologa zajema preventivno in kurativno dejavnost. 
Preventivna dejavnost kliničnih psihologov zajema sistematične psihološke preglede triletnih otrok, pri katerih ugotavljamo ustreznost spoznavnega, osebnostnega in govornega razvoja otrok, hkrati pa nudimo svetovanje in podporo staršem. Ob ugotovljenih odstopanjih otroka napotimo k ustreznim strokovnjakom ali pa ga sprejmemo v obravnavo. 

V okviru kurative izvajamo psihodiagnostiko in obravnavo otrok ter mladostnikov z učnimi, vedenjskimi in čustvenimi težavami, ob tem pa nudimo svetovanje in podporo tudi staršem. V sodelovanju s Centrom za otroke z motnjo razvoju spremljamo razvoj otrok z razvojno-nevrološkimi motnjami. 

Ob svojem delu se nenehno povezujemo s šolami, vrtci, Zavodom za šolstvo, CDS, vzgojnimi zavodi, mladinskimi domovi ter drugimi institucijami in enotami, ki se ukvarjajo z duševnim zdravjem otrok in mladostnikov. 
Z namenom celostne obravnave sodelujemo s strokovnjaki in specialisti drugih strok: pedopsihiatri, pediatri, specialni pedagogi, logopedi, socialnimi delavci.

Negovalni tim

 • Metka KELBIČ, dipl.m.s.,
 • Marjana REPIČ HARL, dipl.m.s.,
 • Mateja GRIL, s.m.s. in
 • Aleksandra MISLOVIČ, v.ms.
 • Mojca ČATER , dipl.m.s.
 • Bianca VIDOVIČ, tehn.zdr.nege
   

Medicinska sestra je v najtesnejši komunikaciji s pacientom, izvaja sprejem, obravnava pacienta s psihičnega, fizičnega in socialnega vidika, evidentira obiske, naroča na preglede, izvaja medicinsko tehnične posege po naročilu zdravnika, vključuje se v terensko delo, sodeluje v timskih obravnavah, obdela in interpretira statistične podatke, izvaja zdravstveno vzgojo in skrbi za naročanje, skladiščenje, izdajo in porabo materiala ter tudi za arhiviranje kartotek.

Preventiva

Pomemben del vsebine našega dela je preventiva. Če bi to delo opustili, bi izgubili nadzor nad celostnim zdravstvenim stanjem populacije.

Opravljamo preventivne preglede tri in pet letnih otrok, ki jih izvajata psiholog in logoped v sodelovanju z medicinsko sestro.