Zdravstvenovzgojni center, ZD Maribor, je bil 9.2.2018, na razpisu izbran izmed 25 Zdravstvenih domov, ki so postali Center za krepitev zdravja. Skupna vrednost sofinanciranih del je znašala 630.905,51 EUR, kar je bilo financirano iz EU Skladov in Proračuna Republike Slovenije.

ckz.maribor@zd-mb.si

Kadrovsko smo se okrepili, zaposlili  strokovnjake, diplomirane medicinske sestre, dipl. kineziologa, dipl. klinično dietetičarko, diplomirane fizioterapevte in univ. dipl. psihologe.

Smo največji CKZ v državi, postali smo tudi najprepoznavnejši.

Izvajamo zdravstveno vzgojne in psihoedukativne delavnice, ki so brezplačne in strokovno vodene, povezujemo se z lokalno skupnostjo in medsektorsko delujemo.


Sodelujemo tudi z Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije in Evropskim socialnim skladom na projektu Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih – v Zdravstvenem domu Maribor.

                    Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije               Evropska unija, Evropski socialni sklad

Okrepila se je naša vloga z ostalo zdr. vzgojo in preventivo, ki v zavodu vzgledno in uspešno deluje. Smo zavod, ki deluje v smeri promocije zdravja svojih zaposlenih, zato izvajamo vse delavnice tudi zanje in s tem promoviramo našo dejavnost in ljudem "dajemo" možnost sprememb, v odnosu do zdravja.

"Motivacija za zdrav življenjski slog, ima prednost pred zdravili!"

Vabljeni v naše delavnice, kontaktirajte nas, saj je naše skupno poslanstvo - "SKUPAJ ZA ZDRAVJE LJUDI, NAŠIH PACIENTOV!"

Ni čudežne tabletke, palice, ampak: "Vsak ima v življenju na voljo več poti, katero pot izberemo pa je na nas samih. Mi v CKZ se trudimo, da pomagamo ljudem izbirati prave in zdrave poti - na dolgi rok!"

Sodoben človek je iskalec zdravja. Živimo v postmoderni družbi, kjer ljudje posvečajo več pozornosti zdravju in zdravemu načinu življenja.

Zdravstvena vzgoja je pomemben element promocije zdravja. Promocija zdravja je proces dejavnosti, ki omogočajo posamezniku ali skupini, da povečujejo nadzor nad lastnim zdravjem, ga ohranjajo in izboljšujejo.

Zdravje je ena od osnovnih potreb in za večino ljudi najvišja vrednota v življenju. Vzrok za številna nenalezljiva kronična obolenja je pogosto v nezdravem življenjskem slogu. Dejavniki nezdravega življenjskega sloga so: nezdrav način prehranjevanja, telesna nedejavnost, kajenje, droge, prekomerno pitje alkoholnih pijač in stresni način življenja.
 

Center za krepitev zdravja, Zdravstvenega doma Maribor, poleg zdravstveno-vzgojnih aktivnosti izvaja učne delavnice programirane zdravstvene vzgoje za odraslo populacijo CINDI Slovenija. Glavni cilj mednarodnega programa CINDI je preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni. Aktivnosti so usmerjene predvsem v izobraževanje, ozaveščanje in svetovanje v zvezi z zdravim načinom življenja in pri spremembi tveganih življenjskih navad.

Skrb za zdravje in strah pred boleznijo ni zgolj osebni interes sodobnega človeka, temveč prerašča v družbeno normo.

Z učnimi delavnicami in projekti promocije zdravja, ki jih izvajamo v zavodu želimo pomagati pacientom, da razvijejo zdrav življenjski slog in zadovoljstvo s samim seboj. Učne delavnice so le osnovno pomagalo, da se pacienti seznanijo z zdravim načinom življenja, ter se odločijo za spremembo. Težji del pa je na njih, da na spremembi vztrajajo in živijo zdravo.

 

Po korakih uresničujemo zastavljeno vizijo – Zdravstveni dom Maribor, pacientu prijazen zavod. 

Zdravstvenovzgojne delavnice in organizacija dela

V Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor smo od leta 2005 izvajali pet učnih delavnic programirane zdravstvene vzgoje za odraslo populacijo:

 • Promocija zdravja in dejavniki tveganja
 • Zdrava prehrana
 • Zdravo hujšanje
 • Telesna dejavnost – gibanje
 • Da, opuščam kajenje!
   


Pri izvajanju učnih delavnic sledimo priporočilom CINDI Slovenija. Paciente najprej napotimo v krajše in nato v daljše delavnice, odvisno od priporočila napotnega zdravnika, kjer utrdijo in poglobijo pridobljeno znanje iz krajših delavnic.

Učne delavnice potekajo v dopoldanskem in popoldanskem času, odvisno od želja pacienta, saj imamo veliko še aktivno zaposlenih, ki delajo v izmenah.

Učne delavnice smo izvajali tudi v dislociranih enotah, in sicer v Rušah, Staršah in Račah. S tem smo se približali pacientom v lokalni skupnosti, kjer živijo in bivajo.

Po korakih uresničujemo zastavljeno vizijo: »Zdravstveni dom Maribor – pacientu prijazen zavod.«V letu 2006 smo ustanovili Center za nordijsko hojo v mariborski regiji in pristopili tudi k delavnicam nordijske hoje. Usposobljenih imamo sedem vodnikov nordijske hoje, pri čemer imajo trije opravljeno tudi dodatno Konvencijo iz Šmarjeških Toplic, s čimer so pridobili licenco.
 V letu 2014 sva dve vodnici opravili tudi licenčno izobraževanje in pridobili naziv »učiteljici nordijske hoje 2«.

V letu 2006 smo med prvimi v Sloveniji pristopili k individualnemu svetovanju glede odvisnosti od kajenja.

Ukvarjali smo se tudi s projektnim menedžmentom in projekti, ki so financirani s strani Mestne občine Maribor.

V sodelovanju s službami organizacijskih enot tudi danes pripravljamo in izdajamo zdravstvenovzgojne zloženke. V načrtu imamo prenovo in izdajo novih zloženk z zdravstvenovzgojno vsebino.

Prek sistemske dokumentacije smo v letu 2006 pripravili in uvedli nov dokumentacijski obrazec Napotitev v programe svetovanja za zdravje in s tem izboljšali komunikacijo med izvajalci učnih delavnic in zdravniki, ki napotijo paciente v programe svetovanja za zdravje.
 


Od leta 2014 izvajamo nove oziroma prenovljene zdravstveno vzgojne delavnice:

 • Življenjski slog
 • Dejavniki tveganja
 • Test hoje
 • Zdrava prehrana
 • Zdravo hujšanje
 • Telesna dejavnost – gibanje
 • Da, opuščam kajenje (skupinsko in individualno)

 
Od leta 2016 (junija) izvajamo tudi nove psihoedukativne delavnice:

 • Podpora pri spoprijemanju z depresijo
 • Tehnike sproščanja
 • Spoprijemanje s stresom
 • Spoprijemanje s tesnobo

 


Vsak prvi petek v mesecu imamo v avli Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor med 9.00 in 11.00 Svitovo kontaktno točko.