Notranji revizor

Ulica talcev 9, Maribor

Vodja službe:
Črtomir RUTAR, univ. dipl. ekon.
tel.: 02 22 86 395
e-pošta: crtomir.rutar@zd-mb.si

Notranji revizor deluje v okviru štabne službe. Zavodu pomaga dosegati zastavljene cilje s spodbujanjem premišljenega, urejenega načina presojanja in izboljševanja uspešnosti obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in upravljanja s tveganji. To doseže z dajanjem neodvisnih in nepristranskih zagotovil ter z opravljanjem svetovalne dejavnosti.

Cilji njegovega delovanja so ugotavljati:

  • ali so načini ravnanja s tveganji in ustroji notranjih kontrol za njihovo obvladovanje ustrezni in učinkoviti
  • ali načini ravnanja s tveganji in ustroji notranjih kontrol delujejo tako kot so bili postavljeni in ali obstajajo priložnosti za njihovo izboljšanje
  • ali je finančno poročanje zanesljivo
  • ali je delovanje skladno z zakoni in drugimi predpisi.

Notranji revizor izvaja nadzorne aktivnosti, kar pa ne razrešuje pristojnih vodstev njihove odgovornosti za pravilnost in urejenost poslovanja ter za oblikovanje in delovanje učinkovitega sistema notranjih kontrol. Neodvisnost in nadzor nad delovanjem notranjega revizorja zagotavlja direktor zavoda.

Pri opravljanju dejavnosti deluje v skladu s standardi notranjega revidiranja ter kodeksom poklicne etike notranjih revizorjev. Temeljni akt predstavlja listina o delovanju. Dolžnosti in pravice notranjega revizorja ter dolžnosti zaposlenih, s katerimi se srečuje pri opravljanju revizijskih pregledov, so opredeljene v Pravilniku o delovanju notranjega revizorja. Redne revizijske preglede opravlja na podlagi letnega načrta dela, ki ga potrdi glavni direktor zavoda. Letni načrt dela sestavi na podlagi opravljene revizijske analize tveganosti, ki je na vpogled vsakemu delavcu zavoda. Notranji revizor ni zadolžen za izvajanje operativnih nalog za področje katero revidira. To bi namreč ogrozilo objektivnost revizijskih poročil.