Objavljeno dne 22.5.2019

POVABILO ZA ŠTUDENTE

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (v nadaljevanju Zavod) je neprofiten javni zavod, vključen v javno zdravstveno mrežo. Izvaja storitve osnovnega zdravstvenega varstva tako s preventivnega, kot s kurativnega področja na območju 12 občin. Skupaj z zasebniki koncesionarji skrbi za osnovno zdravstveno varstvo za približno 200.000 prebivalcev na območju 12 občin ustanoviteljic, ki obsegajo skupaj okrog 739 kvadratnih kilometrov površine. Ustanoviteljice Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor so občine in sicer: Mestna občina Maribor, Občina Duplek, Občina Hoče Slivnica, Občina Kungota, Občina Lovrenc na Pohorju, Občina Miklavž na Dravskem polju, Občina Pesnica, Občina Rače Fram, Občina Ruše, Občina Selnica ob Dravi, Občina Starše in Občina Šentilj.

Izvajanje storitev zdravstvenega varstva je organizirano v sedmih organizacijskih enotah: splošno zdravstveno varstvo, medicina dela, prometa in športa, zobozdravstveno varstvo, varstvo otrok in mladine, patronažno varstvo, nujna medicinska pomoč, varstvo žensk in enota uprave. Vse organizacijske enote so strokovno in organizacijsko neodvisne, le odločitve o načrtovanju, financiranju in kadrovski politiki sprejema vodstvo zavoda. Na podlagi projekta referenčnih ambulant, je v Zavodu že 37 ambulant družinske medicine, pridobilo naziv referenčna ambulanta.

Vljudno vabimo študente, da postanejo del tima in s tem pridobijo:

 • možnost spoznavanja zdravstvenega procesa
 • dragocene praktične izkušnje
 • možnost izvajanja praktičnega izobraževanja
 • strokovno sodelovanje z vrhunskimi zdravstvenimi in drugimi strokovnjaki
 • možnost izdelave zaključnih diplomskih del
   

V okviru delovanja v Zavodu Vam pomagajo strokovnjaki z večletnimi bogatimi izkušnjami.

V svoje kroge vabimo dijake in študente naravoslovne zdravstvene oz. medicinske smeri in na podlagi 3. člena Pravilnika o kadrovskih štipendijah Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med. spec., z dnem 22.05.2019, objavlja javni razpis kadrovskih štipendij za študijsko leto 2018/2019, za spodaj navedene deficitarne poklice:

diplomirani/-a biolog/-inja (UN) ali magister/magistrica molekulske in funkcionalne biologije (razpisuje se ena (1) štipendija)

Vse zainteresirane kandidate vljudno vabimo, da svojo prijavo in vso zahtevano dokumentacijo, ki vključuje:

 • dokazilo o vpisu v tekoči letnik šole;
 • dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja;
 • potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije;
 • življenjepis.
   

posredujejo do najkasneje srede 29.5.2019

Pri izbiri med prijavljenimi kandidati se upošteva:

 • učni uspeh – splošni in specifični glede na smer študija;
 • morebitni rezultati na verificiranih tekmovanjih šolskih in izvenšolskih aktivnosti, ki jih kandidat navede v življenjepisu in priloži ustrezno potrdilo.
   

Po izvedeni izbiri bodo medsebojna razmerja med Zavodom kot štipenditorjem in štipendistom določena s pisno pogodbo, v kateri se bo štipendist moral med drugim zavezati, da bo po končanem šolanju sklenil delovno razmerje v Zavodu.

Prijava na razpis za pridobitev kadrovske štipendije se posredujejo v elektronski obliki na naslov info@zd-mb.si, oziroma v pisni obliki na naslov Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor s pripisom Prijava na razpis za dodelitev kadrovske štipendije.